คนสามจังหวัดฟ้องกสทช. เหตุตัดสัญญาณมือถือเพราะไม่สแกนใบหน้า

คนสามจังหวัดฟ้องกสทช. เหตุตัดสัญญาณมือถือเพราะไม่สแกนใบหน้า

เมื่อ 8 ต.ค. 2563
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
คำฟ้องศาลปกครอง สองแชะ.pdf112.22 KB
2 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โดยปรีดา นาคผิว ในฐานะผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เนื่องจากประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์ เพราะไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนอัตลักษณ์ซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยวิธีการตรวจสอบใบหน้า (Face Recognition) หรือ “สองแชะ” เพิ่มจากการลงทะเบียนปกติอีกชั้นหนึ่ง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลาได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้ ฯลฯ
 
 
ประชาชนที่ถูกตัดสัญญาณได้รับความเดือนร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสัญญานโทรศัพท์ และให้ศาลปกครองสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้สามารถใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้ระหว่างการพิจารณาคดี
 
 

“สองแชะ” หลักเกณฑ์ใหม่ที่กสทช. กำหนดให้ใช้บังคับเฉพาะพื้นที่ชายแดนใต้

 
 
ในคำฟ้องของคดี ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เคยลงทะเบียนซิมโทรศัพท์กับผู้ให้บริการ โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองเป็นหลักฐาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กสทช. ไว้ในประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และประกาศ กสทช. เรื่องการลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขดังกล่าวได้แม้จะใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียน
 
 
ต่อมามีข้อความ (SMS) ส่งมายังโทรศัพท์ของผู้ฟ้องคดี แจ้งว่า “หมายเลขของคุณใช้งานไม่ได้ชั่วคราว เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนซิมด้วยระบบยืนยันผู้ใช้งานในพื้นที่ชายแดนใต้ ภายใน 30 เม.ย. 63 ...” เมื่อผู้ฟ้องคดีได้สอบถามตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้จำหน่ายซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จึงทราบว่าเหตุที่ถูกระงับสัญญาณโทรศัพท์ เป็นเพราะบริษัทผู้ให้บริการได้ปฏิบัติตาม “หลักเกณฑ์ใหม่” ที่กสทช. ออกมาบังคับให้ทุกบริษัทผู้ให้บริการต้องระงับการให้บริการ
 
 
ในคำฟ้องยังระบุว่า หลักเกณฑ์ใหม่ของกสทช. ที่รู้จักกันในชื่อลำลองว่า “สองแชะ” นี้กำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องไปลงทะเบียนซิมการ์ดอีกครั้งหนึ่งด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์โดยวิธีการสแกนใบหน้า โดยมีข้อสังเกตว่าประกาศดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งได้แก่ อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย โดยไม่ปรากฏว่ากสทช. ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้กับผู้ใช้บริการในพื้นที่อื่นแต่อย่างใด
 
 
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของกสทช. ที่บังคับให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ต้องสแกนใบหน้า "สองแชะ" เพิ่มอีกรอบหนึ่ง เป็นการใช้อำนาจทางปกครองประเภทหนึ่ง ซึ่งกสทช. มีสถานะเป็นฝ่ายปกครอง การกระทำดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย โดยในคำฟ้องได้ระบุว่าการกระทำดังกล่าวของกสทช. อาจขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ เนื่องจากเหตุดังต่อไปนี้
 
 
ประการแรก หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนและของผู้ฟ้องคดีเกินความจำเป็น เป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และขัดต่อหลักเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน ทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่อันเป็นการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ
 
 
ประการที่สอง ประเด็นการเลือกปฏิบัติ โดยผู้ฟ้องคดีระบุว่า การบังคับใช้หลักเกณฑ์ “สองแชะ” ของกสทช. เฉพาะในบางพื้นที่นั้น ทำให้ผู้ฟ้องคดีรู้สึกถูกทางราชการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ในคำฟ้องยังระบุเพิ่มเติมว่า มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล โดยระงับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะบางกลุ่มบางคน เช่น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประชาชนหรือชาวบ้านธรรมดา ถูกระงับสัญญาณโทรศัพท์ แต่บุคคลที่มีสถานะสูงทางสังคม เช่น สมาชิกรัฐสภา แม้เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายแดนใต้เช่นเดียวกันก็ตาม แต่ก็มิได้ถูกระงับสัญญาณ
 
 

ขอให้ศาลแจ้งผู้ให้บริการเปิดสัญญาณ และเพิกถอนหลักเกณฑ์ “สองแชะ”

 
 
 
ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งหรือคำพิพากษา ดังนี้
 
 
ประการแรก ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองก่อนการพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้กสทช. แจ้งไปยังบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เปิดสัญญาณ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ไปลงทะเบียนสองแชะนั้นยังสามารถใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างนี้ได้ จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
 
 
ประการที่สอง ขอให้ศาลพิพากษาให้กสทช. เพิกถอนประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่ง  กสทช. และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักเกณฑ์บังคับให้บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องปฏิบัติในการบังคับให้ประชาชนต้องลงทะเบียนอัตลักษณ์สองแชะอีกครั้งหนึ่ง
 
 
จากการติดต่อสอบถามไปยังพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ด้านการดำเนินคดีผ่านไปสองเดือนแล้วยังอยู่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงว่าจะมีคำสั่งรับฟ้องหรือไม่ และเท่าที่ทราบข้อมูลมา ไม่มีการส่งข้อความ (SMS) ไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่มีปัญหาเพื่อให้ไปลงทะเบียนสองแชะแต่อย่างใด และผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรมยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วงนี้ไม่มีการร้องเรียนปัญหาเรื่องการตัดสัญญาณเข้ามายังมูลนิธิ แต่ก็ไม่ทราบอย่างชัดเจนว่ายังคงมีการตัดสัญญาณโทรศัพท์อยู่หรือไม่