เกี่ยวกับเรา

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

(for English please scroll down)

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

 
iLaw คืออะไร

iLaw เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งทำงานกับภาคประชาสังคมและคนทั่วไปในสังคม มีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึง หลักการประชาธิปไตย, เสรีภาพในการแสดงออก และระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การทำงาน iLaw เน้นไปที่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายต่างๆ โดยใช้พิ้นที่ออนไลน์ในการสื่อสารเป็นหลัก ทั้งเว็บไซต์และโซเชี่ยลมีเดียว หลักการทำงานของไอลอว์ คือ การติดตามศึกษาข้อมูลและเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตื่นตัวในปัญหา และจึงจัดกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกคนที่พร้อมได้ลงมือทำ

 
เว็บไซต์หลัก: http://ilaw.or.th
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ:  http://freedom.ilaw.or.th/en 
Facebook page: http://www.facebook.com/iLawClub 
Twitter : @iLawclub @iLawfx 
Instagram : @iLawclub
Line : @iLawclub
 
อดีต จนถึงปัจจุบัน 
iLaw หรือ ไอลอว์ หรือชื่อเต็มว่า โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ในช่วงเริ่มต้น กิจกรรมของ iLaw คือ การจัดทำเว็บไซต์ (http://ilaw.or.th) เพื่อรวบรวมรายชื่อและการสนับสนุนจากสังคมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  เพื่อผลักดันการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่มีจุดเริ่มต้นมาจากประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อการปฏิรูปสังคม ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 กฎหมายประชาชนแต่ละฉบับต้องการแรงสนับสนุนอย่างน้อย 10,000 รายชื่อในการยื่นให้รัฐสภาพิจารณา เคยมีความหวังว่า เว็บไซต์ไอลอว์จะเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดให้สังคมหันมาสนใจประเด็นการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะเครื่องมือสำหรับการปฏิรูปสังคม เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับการมีส่วนร่วมจากผู้อ่านในการถกเถียงแลกเปลี่ยนประเด็นการปฏิรูปสังคม และ เป็นพื้นที่สำหรับแนวคิดใหม่ๆ ที่จะพัฒนาเป็นกฎหมายประชาชนได้ต่อไป 
 
ผลตอบรับจากสังคมและการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์ เกิดขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสังคมออนไลน์ไม่ให้ความสนใจมากนักในประเด็นเฉพาะทางของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ ที่ผลักดันการเข้าชื่อเสนอกฏหมายตามประเด็นที่ตัวเองทำงานอยู่ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมรณรงค์จำนวนหนึ่งก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากสังคมออนไลน์และกลุ่มภาคประชาสังคมและเครือข่ายต่างๆ อย่างดี เช่น การรณรงค์ให้ยกเลิกกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง 3 ฉบับ (พ.ร.บ.กฎอัยการศึก, พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และพ.ร.บ.ความมั่นคง) การรณรงค์ต่อต้านการเซ็นเซอร์และแบนภาพยนตร์ด้วยเหตุผลทางศีลธรรมอันดีงาม และการรณรงค์เพื่อหยุดการออก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 
 
ในเวลาต่อมา iLaw พัฒนาตัวเองขึ้นเป็นองค์กรที่ทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องจากผู้อ่านทางหน้าเว็บไซต์ และโซเชี่ยลมีเดีย มีกลุ่มผู้อ่านบนหน้าเว็บไซต์และเฟสบุ๊คเพจที่ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ 
 
กิจกรรมที่สองที่  iLaw ดำเนินการในระหว่างปี 2553 และ 2554 คือ การวิจัยเรื่องการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและผลกระทบของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออก งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจากมูลนิธิ Heinrich Böll ซึ่งทำให้ iLaw เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ และนำไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพขึ้นในปี 2554 ( http://freedom.ilaw.or.th/en) สามารถดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทาง http://ilaw.or.th/node/1798.
 
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพทำหน้าที่ติดตามการจับกุมประชาชนและการพิจารณาคดีทางอาญา ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพการแสดงออก เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ, กฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างสูงจากผู้คนในแวดวงสิทธิมนุษยชน จากการรายงานความเคลื่อนไหวเรื่องคดีความที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจำนวนมากต้องไปสังเกตการณ์การพิจารณาคดีเกือบทุกนัด และติดตามทำงานกับผู้ต้องหาและทนายความผู้รับผิดชอบคดีอย่างต่อเนื่อง
 
นอกจากนี้แล้ว  iLaw ยังเคยจัดอบรมให้กับทนายความด้านสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับการต่อสู้คดีความ ในประเด็นด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ (Computer forensic) และหลักฐานทางเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะในคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ กฎหมาอาญามาตรา 112 
 
และเพื่อสร้างให้นักเรียนกฎหมายหันมาตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิทางการเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการแสดงออก ในปี 2555 และ 2556 iLaw ได้จัดกิจกรรมค่าย ให้กับนักเรียนกฎหมาย เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นการละเมิดเสรีภาพการแสดงออกที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่มีความหวังอย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่างดีและเป็นผลให้มีอาสาสมัครหน้าใหม่มาทำงานขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ร่วมกับ iLaw โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการสังเกตการณ์การพิจารณาคดีการเมืองและการจัดทำฐานข้อมูล 
 
 
การปรับเปลี่ยนบทบาท ของ iLaw หลังวิกฤติการเมืองปี 2557 และรัฐประหาร
 
ในช่วง 5 เดือนแรก ของปี 2557 บรรยากาศทางการเมืองวุ่นวาย ยืดเยื้อ และขัดแย้ง รัฐบาลที่ถูกชับไล่ออกไปถูกรุมเร้าจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้ายึดสถานที่ราชการและเส้นทางการจราจรหลักๆ การเลือกตั้งทั่วไปถูกขัดขวางโดยกลุ่มผู้ชุมนุมและต่อมาถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้เป็นโมฆะ ท่ามกลางบรรยากาศที่สับสน iLaw ทำหน้าที่วิเคราะห์และการอธิบายเกี่ยวกับปัญหาการแอบอ้างบังคับใช้กฎหมายเพื่อตอบสนองกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี
 
หลังการประกาศใช้กฎอัยการศึกและการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 iLaw ได้ขยายขอบเขตการทำงานของศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ ให้ครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูลการควบคุมตัวบุคคลอันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมือง การพิจารณาคดีทางการเมืองภายใต้กฎอัยการศึก และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีจำนวนมากที่ถูกสั่งให้พิจารณาคดีที่ศาลทหาร เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของ iLaw ได้ติดตามเยี่ยมผู้ต้องขังทางการเมือง และครอบครัว รวมทั้งเข้าร่วมสังเกตการณ์และบันทึกการพิจารณาคดี เพื่อจัดทำสถิติรายสัปดาห์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวบุคคลและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีทางการเมืองที่มีจำนวนมากให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่สนใจติดตามความเคลื่อนไหว
 
เมื่อทหารเข้าควบคุมอำนาจรัฐ ได้แต่งตั้งคนขึ้นมาเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ออกกฎหมายใหม่ๆ ควบคุมกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเข้มงวด และย้ายการพิจารณาคดีทางการเมืองใหญ่ๆไปยังศาลทหาร จึงยังมองไม่เห็นแนวโน้มที่ประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้ และคาดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะถูกออกแบบมาให้รักษาขนบธรรมเนียมของอำนาจเก่าและป้องกันไม่ให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงของคนชนบทกลับมามีอำนาจได้ง่ายๆ iLaw จึงต้องทำหน้าที่จับตาการร่างกฎหมาย ทั้งในแง่กระบวนการออกกฎหมายและเนื้อหาของกฎหมาย ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายแต่ละฉบับ และให้การปฏิรูปสังคมภายใต้รัฐบาลทหารเกิดขึ้นโดยประชาชนมีพื้นที่ในการรับรู้และมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 
 
เป้าหมายของ iLaw
 
iLaw จะทำงานเชื่อมโยงกับกลุ่มภาคประชาสังคมและผู้คนทั่วไปในสังคม เพื่อส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย การเคารพเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และเพื่อระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 
ยุทธศาสตร์หลักของไอลอว์

1. สร้างความตื่นตัวของสังคมและสร้างพื้นที่สำหรับการถกเถียงเรื่องของร่างกฏหมายใหม่ๆ และร่างรัฐธรรมนูยใหม่ ที่ถูกเสนอขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
 
2. เดินหน้าทำงานรณรงค์เกี่ยวกับการปฏิรูปกฏหมายพิเศษด้านความมั่นคงและกฏหมายที่กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 
3. ติดตามสังเกตการณ์การละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิภายใต้ระบบยุติธรรม โดยการเข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีการเมืองและการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออก
 
4. จัดกิจกรรมสำหรับคนรุ่ยใหม่ในประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างคนรุ่ยใหม่ให้มีพื้นที่ทำงานร่วมกับ iLaw ในฐานะอาสาสมัคร
 
 
แหล่งทุน
 
ระหว่างปี 2552 ถึง 2557 iLaw รับการสนับสนุนทุนจาก มูลนิธิ Open Society (Open Society Foundation) และมูลนิธิ Heinrich Böll และได้รับเงินสนับสนุนหนึ่งครั้งจากบริษัท Google 
 
ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน iLaw ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. Open Society Foundation (OSF) 
2. H
einrich Böll Stiftung (HBF) 
3. National Endowment for Democracy (NED)
6. ได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายครั้งจากบริษัท Google และผู้สนับสนุนอิสระ
 
 
การจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ 
 
ในปี 2557 iLaw จะจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ในฐานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 
 
คณะกรรมการ iLaw
 • กรรณิการ์ กิจติเวชกุล เครือข่าย FTA Watch
 • จอน อึ๊งภากรณ์ (ผู้อำนวยการโครงการ)
 • จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
 • ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เพ็ญวดี แสงจันทร์ มูลนิธิดวงประทีป
 • ไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
 
คณะทำงาน iLaw
 • จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการ, [email protected]
 • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการ, [email protected]
 • อานนท์ ชวาลาวัณย์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ, [email protected]
 • ณัชปกร นามเมือง หัวหน้าฝ่ายปฏิรูปโครงสร้างทางกฎหมายและการเมือง, [email protected]
 • ชันษา สุพรรณเมือง ผู้จัดการสำนักงาน, [email protected]

____________________________________________________
 
 
Internet Law Reform Dialogue (iLaw)
 
What is iLaw?
 
iLaw is a Thai human rights NGO which engages with civil society groups and the general public in efforts to achieve democracy, freedom of expression, civil and political rights, and a fairer and more accountable system of justice in Thailand. iLaw strongly supports public participation in achieving these goals through campaigns for legal reforms. iLaw also monitors and documents detentions and trials relating to freedom of expression.
 
Freedom of Expression Documentation Centre:  http://freedom.ilaw.or.th/en 
Website: http://ilaw.or.th
Facebook page: http://www.facebook.com/iLawClub 
 
 
iLaw Past and Present
 
iLaw (Internet Law Reform Dialogue) was established in 2009.
 
At the beginning, the concept regarding iLaw was to establish a website ( http://ilaw.or.th ) to get signatures of support from the internet community in Thailand for people’s bills initiated by civil society networks for purposes of social reform  . Under the 2007 Constitution, people’s bills required at least 10,000 valid signatures of support in order to be eligible for submission to the Thai parliament for consideration. It was hoped that the iLaw website would promote an interest among the general public in law as a tool for social reform as well as participation by readers in dialogue on social reforms and ideas for new peoples bills which would be discussed and developed on the website.
 
In practice, public interest and participation in the website turned out to be rather more limited than envisaged as it seemed that the internet community was not so interested in the specialised agendas of different civil society networks promoting people’s bills in their areas of interest. Nevertheless a number of campaigns were carried out in cooperation with other civil society groups and networks such as a campaign to abolish Thailand’s three security laws (Martial Law, Emergency Rule Law, and Internal Security Law), a campaign to end film censorship and the banning of films on moral and cultural grounds, and a successful campaign to halt a second version of the Computer Crimes Law. These last two campaigns gained a lot of support from the internet community. 
 
Gradually, however, iLaw has developed into an organisation working on issues relating to freedom of expression and civil and political rights and has gained a steady following on these issues among readers of its website and Facebook page ( http://www.facebook.com/iLawClub ) which presently has a following of about 32,500.    
 
A second line of work carried out by iLaw during 2010 and 2011 involved a research study on internet  censorship in Thailand and the impact of Thailand’s Computer Crimes Law on human rights and freedom of expression. The report in Thai and English can be downloaded from http://ilaw.or.th/node/1798 . This research project, mainly supported by the Heinrich Böll Foundation helped to gain recognition for iLaw’s expertise on the Computer Crimes Law and also led to the development by iLaw of a Freedom of Expression Documentation Centre  in 2011 ( http://freedom.ilaw.or.th/en ), mainly covering arrests and criminal trials relating to the Computer Crimes Law and Article 112 of the Criminal Code (Lèse majesté). The Documentation Centre has received much recognition within the human rights community for its coverage of arrests and prosecutions relating to freedom of expression. This is because iLaw staff and volunteers have extensively attended court trials and interviewed defendants to get information for the website and the documentation centre.
 
In addition iLaw has organised training programmes for human rights lawyers on the technical aspects of defending criminal charges under the Computer Crimes Law and Lèse majesté Law.  
 
In order to make law students more aware of political rights issues and particularly on freedom of expression, in 2012 iLaw organised a training camp for law students with a follow-up meeting  in 2014. This was considered to be a very promising venture, as it was well received by the students and resulted in a number of new volunteers working for  iLaw, particularly in political trial observation and documentation .
 
 
Developments in iLaw’s work since the 2014 Political Crisis and Coup d’état
 
During the protracted political turmoil and conflict covering the first five months of 2014, the out-going government was beset by massive political demonstrations and the occupation of government offices and major traffic routes in Bangkok, and a general election was severely obstructed by opposition demonstrators and eventually declared invalid by the Constitutional Court. During this period when the government tried to make  use of national security laws and was in turn subject to a number of very unusual rulings by the Constitutional Court and other courts, iLaw gained a stronger following for its analysis and explanation of the legal manoeuvres and their implications. 
 
Following the declaration of martial law and the military coup of May 22nd 2014, iLaw has substantially expanded the scope of its Freedom of Expression Documentation Centre to cover the large number of political detentions and political trials taking place under martial law and the expanding number of Lese Majeste trials in which most defendants are denied bail and face harsh prison sentences of between 3-15 years. Many of the more serious political trials have been diverted to military courts where the defendants have no right of appeal. Since the coup, iLaw staff  have been working intensively to visit political detainees and their families and to attend and document their trials, and to release monthly statistics in Thai and English on political detentions and trials for both the Thai public and for concerned international diplomatic and human rights networks. iLaw has also been working very closely with the newly established “Thai Lawyers For Human Rights” organisation, which is providing legal support to defendants in political trials.
 
Now that the military has taken over as the government of the country, established its own appointed legislature to pass new laws, has tight control over the drafting of a new constitution, and has diverted major political trials to military courts, it is unlikely that there can be any return to real democracy in the near future, and it is expected that the new constitution will be designed to keep the traditional establishment in power and prevent the return to power of popularly elected governments with strong support from the rural population of Thailand.   
iLaw’s Mission Statement
 
iLaw strives to engage with civil society groups and the general public in working for democracy, respect for freedom of expression and civil and political rights, and for a fairer and more accountable system of justice in Thailand.
 
 
iLaw’s Major Strategies
 
1. To increase public awareness and generate debate on proposed new laws and proposed sections of the forthcoming constitution that affect freedom of expression and civil and political rights.
2. To continue to advocate reform of national security laws and laws affecting freedom of expression and civil and political rights.
3. To monitor abuses of civil and political rights and abuses within the judicial system through monitoring of political trials and trials relating to freedom of expression.
4. To organise training programmes for students on civil and political rights and encourage them to work with iLaw as volunteers.
 
 
Funding
 
Between 2009 and  2014 iLaw has received funding support from the Open Society Foundation, the Heinrich Böll Foundation and a one-time support grant from Google.

Between 2015 to present iLaw receives funding from funders as listed below
 
Registration as Foundation
 
During 2014 iLaw will apply for registration as a Thai non-profit Foundation.
 
 
iLaw’s Board of Directors:
 
Mr. Pairoj Polpetch (Thai Law Reform Commission and Union for Civil Liberty)
Ms. Kannikar Kijtiwatchakul (FTA Watch, radio journalist)
Ms. Penwadee Saengchan (Manager, Duang Pratheep Foundation)
Ms. Junjira Junpaew (Human Rights Lawyer) 
Mr. Prapart Pintobtang (Lecturer in Political Science, Chulalongkorn University)
Ms. Orapin Yingyongpattana (Former manager, iLaw)
Mr. Jon Ungphakorn (Executive Director, iLaw)
    
 
iLaws Contacts:
 
Mr. Jon Ungphakorn, Executive Director 
 
Mr. Yingcheep Atchanont, Programme manager
 
Mr. Anon Chawalawan, Senior officer, Documentation Center
 
Mr. Nutchapakorn Nummueng, Senior officer, Reformation Monitoring
[email protected]
 
Ms. Chansa Supanmuang, Office Manager and Finance Officer
 
office email: [email protected]