คณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษายิงตัวเอง กระบวนการยุติธรรม หลักอิสระของศาล