LGBT คนกลุ่มน้อยทางเพศสภาพ กฎหมายเลิกจ้างงาน ความหลากหลายทางเพศ ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ค่าส่วย ค่าหลักประกันชีวิต สิทธิมนุษยชน ILGA2016BKK