เกาะกระแส

ในช่วงเวลาคับขัน หากผู้ก่อการร้าย ปกปิดข้อมูลที่เป็นภัยต่อส่วนรวม จะยอมรับการซ้อมทรมานเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลได้หรือไม่

ได้ ถือเป็นกรณียกเว้น
6% (16 votes)
ได้ เฉพาะกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจริง
35% (98 votes)
ยอมรับการซ้อมทรมานไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
59% (167 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 281 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ความผิดฐานหมิ่นประมาทควรมีโทษจำคุกหรือไม่

มี เช่น โทษที่ระบุไว้ในปัจจุบัน คือ จำคุกไม่เกิน ๑ ปี
14% (13 votes)
มี แต่ควรให้ลดอัตราโทษลงจากปัจจุบัน
11% (11 votes)
ไม่มีโทษจำคุก แค่ให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการหมิ่นประมาท
57% (55 votes)
ไม่มีโทษจำคุก เพราะ ผู้เสียหายมักฟ้องคดีเพื่อกลั่นแกล้งมากกว่าเจตนาเอาผิดจริง
18% (17 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 96 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

มาตรา 14, 15 และ 16 ใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550

ตัดทิ้งทั้งหมด
95% (5894 votes)
คงไว้เหมือนเดิม
3% (159 votes)
แก้ไขบางส่วน (โปรดอธิบาย)
2% (148 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 6203 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

รัฐควรทำอะไรเพื่อให้เกิดสวัสดิการชราภาพ

แก้ไขระบบ “กองทุนประกันสังคม” ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ และรัฐร่วมจ่ายเงินสมทบชราภาพ
25% (15 votes)
ผลักดันให้เกิด “การออมแห่งชาติ” ตามข้อเสนอของกรณ์ จาติกวนิช
8% (5 votes)
มี “หลักประกันชราภาพ” เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้
61% (36 votes)
ปล่อยให้ระบบ “ประกันภัยของบริษัทเอกชน” ทำงาน
5% (3 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 59 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

สวัสดิการเรียนฟรีโดยรัฐ น่าจะให้เรียนฟรีถึงระดับใด

มัธยม 3
5% (3 votes)
อาชีวศึกษา / มัธยม 6
38% (24 votes)
อนุปริญญา
2% (1 vote)
ปริญญาตรี
58% (37 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 64 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชนฉบับไหน ที่ชนะใจคุณ?

ร่างฉบับสถาบันพระปกเกล้า
24% (4 votes)
ร่างฉบับมสช. (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)
76% (13 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 17 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

คิดว่าร้านเกมควรปิดกี่โมง

ก่อนสองทุ่ม
6% (2 votes)
สองทุ่ม (กฎกระทรวงใหม่)
16% (5 votes)
สี่ทุ่ม (กฎกระทรวงเดิม)
19% (6 votes)
หลังสี่ทุ่ม
3% (1 vote)
เปิดได้ 24 ชม.
56% (18 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 32 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

คุณคิดว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ละเมิดสิทธิเสรีภาพเกินความจำเป็นหรือไม่?

ละเมิดเกินไป
86% (116 votes)
ไม่ละเมิดขนาดนั้น
14% (19 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 135 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

การประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ในการประชุมอาเซียนที่ภูเก็ต น่าจะส่งผลอย่างไรบ้าง

ทำให้การประชุมครั้งสำคัญผ่านไปได้อย่างราบรื่น
7% (1 vote)
ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความเชื่อมั่น
7% (1 vote)
ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความไม่เชื่อมั่น
13% (2 votes)
ประชาชนถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ
60% (9 votes)
เกิดความมั่นคงและสงบสุขในสังคมไทย
0% (0 votes)
สถานะความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง
13% (2 votes)
อื่นๆ (เพิ่มเติมได้ในช่องความเห็น)
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 15 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

เปลี่ยนนามประเทศ ใช้ "สยาม" แทน "ไทย"

เห็นด้วย
69% (34 votes)
ไม่เห็นด้วย
31% (15 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 49 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต