Articles

constitutional amendment process
วันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ประชุมรัฐสภาร่วมกันของทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีกำหนดพิจารณาลงมติวาระสามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ “ระบบเลือกตั้ง” ให้เป็นบัตรสองใบคล้ายคลึงกับระบบเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 โดยหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา ก็ไม่ได้หมายความว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเสร็จสิ้น และได้ใช้ระบบเลือกตั้งใหม่กันในทันที แต่ยังมีหลายขั้นตอนกว่าระบบเลือกตั้งบัตรสองใบนี้จะถูกใช้อย่างเป็นทางการ
PM resign
สถานการณ์โควิด-19 พรากชีวิตหรือความสุขของผู้คนทั่วโลกไป เหมือนภาพสะท้อนการทำงานของรัฐบาล หลายประเทศที่จัดการกับวิกฤติไม่ได้ "ผู้นำ" ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการที่ล้มเหลว และเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทน
Senate results
รัฐสภาเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 สำเร็จเป็นครั้งแรก ให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบ และให้มี ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน โดยกลุ่มของ ส.ว. ที่มาจากการสรรหาคัดเลือกของคสช. เพราะการลงมติในครั้งนี้เป็นไปอย่างอิสระ มีการลงมติในทิศทางที่แตกต่างกัน
ในวันที่ 4 กันยายน 2564 จะเป็นวันชี้ชะตาของ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ในฐานะนายกรัฐมนตรี เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรจะมีการลงมติหลังมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า 4 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้สภาและประชาชนเห็นปัญหาและความผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ไอลอว์ จึงขอนำเสนอ 5 เหตุผลที่สภาควรลงมติ "ไม่ไว้วางใจ" พล.อ.ประยุทธ์ 
European Court of Human Rights set a precedent protecting peaceful assembly
เสรีภาพในการชุมนุม (Freedom of Assembly) เป็นหลักสากลที่ได้รับการรับรองทั่วโลกในฐานะสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่จะสามารถรวมตัวแสดงออกเรียกร้องความต้องการของตนเอง ในทวีปยุโรป เสรีภาพในการชุมนุมได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 11 ของ ECHR โดยมีศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเป็นผู้วินิจฉัยให้รัฐจ่ายค่าเสียหายเมื่อกระทำผิด
25 สิงหาคม 2564 รัฐสภามีนัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...." ในวาระที่สอง หลังคณะกรรมาธิการได้ทำการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขรายมาตราเป็นที่เรียบร้อย โดยสาระสำคัญของ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ การแก้ไขระบบเลือกตั้งให้กลับไปคล้ายกับรัฐธรรมนูญ 2540 คือให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบที่แยก ส.ส.เขต และบัญชีรายชื่อออกจากกัน รวมทั้งปรับสัดส่วนให้มี ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน
online seminar "Bail"
14 สิงหาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “การประกันตัวผู้ต้องหาคดีอาญา: มุมมองและข้อสังเกต” โดยมี ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ธวัช ดำสอาด เป็นวิทยากร วิทยากรชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการตีความข้อกฎหมายและปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันตัวในคดีอาญา โดยเฉพาะในกรณี “คดีการเมือง” ซึ่งหลายคดีศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว 
หลังจากที่ดารานักแสดงหลายคนออกมาแสดงคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการต่อต้านการทุจริตในแคมเปญ #พูดหยุดโกง ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  แต่หากย้อนดูจะพบว่ามีการใช้กฎหมายต่อประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้จำนวนไม่น้อย
Prayuth Out
เงื่อนไขที่จะทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ “ต้อง” ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐธรรมนูญกำหนดไว้หลายช่องทาง ซึ่งการจะทำความเข้าใจวิธีการถอดถอนนายกรัฐมนตรีทั้งหมดได้ ต้องพิจารณาจากหลายมาตราประกอบกัน โดยเริ่มจากมาตราหลัก คือ มาตรา 170 
จากการสลายชุมนุมหรือวิธีควบคุมการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ชุมนุมต้องเผชิญกับการใช้กำลังของตำรวจทั้งด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง แก๊สน้ำตา จนถึงกระสุนยาง กฎหมายได้ออกแบบช่องทางเพื่อให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบสามารถได้รับการเยียวยาผ่านทาง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่