งานเรา

Army Truck
คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ออกตามมาตรา 44 อย่างน้อย 4 ฉบับ ยกเว้นความรับผิดให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานตามคำสั่งนั้นๆ ไม่ให้ถูกตรวจสอบโดยศาลปกครอง ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย ถ้าได้กระทำไปโดยสุจริต อำนาจลักษณะนี้แทบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วในยุค คสช.
US justice
เปิดงานศึกษาตัวอย่างจากอเมริกา เคยมีระบบประกันตัวเหมือนไทยแต่เปลี่ยนสำเร็จ มาใช้ระบบประเมินความเสี่ยงแทนการวางเงิน จัดตั้งสำนักสืบเสาะข้อมูลโดยเฉพาะเพื่อนำเสนอศาล เก็บข้อมูลได้จริง รวดเร็ว ประเมินผลค่อนข้างแม่นยำ หลบหนีน้อย ใช้งบน้อยกว่าเอาคนไปขังคุก 
Participation Channel
รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน เขียนคำว่า "มีส่วนร่วม" ไว้ถึง 22 ครั้ง รวมทั้งบังคับใช้รัฐต้องรับฟังประชาชนและให้มีส่วนร่วมด้วยในหลายประเด้น ในความเป็นจริงประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรู้ว่า ตัวเองมีสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องใดบ้าง  
ช่วงเดือนตุลาคม 2560 วิกฤติการณ์ทางการเมืองในสเปนคือข่าวใหญ่ที่ครองหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับ วิกฤตการณ์ดังกล่าวเกิดจากกรณีที่รัฐบาลท้องถิ่นของแคว้นคาตาลันจัดการลงประชามติเพื่อแยกตัวออกจากการปกครองของสเปน แม้ศาลรัฐธรรมนูญของสเปนจะมีคำสั่งให้การทำประชามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่รัฐบาลท้องถิ่นก็ผลักดันการลงประชามติต่อไป ผลของการลงประชามติปรากฎว่า 90% ของผู้มาออกเสียงเห็นชอบให้คาตาลันแยกตัวออกจากสเปน แม้การลงประชามติจะผ่านไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมทางการสเปนก็ไม่ยอมรับสถานะของการประชามติครั้งนี้แต่อย่างใด
ในปี2547ความขัดแย้งในชายแดนใต้ปะทุขึ้น นับแต่นั้นมีความพยายามในการหาทางออกด้วยกลไกรัฐ บทบาทของภาคประชาสังคมและต่างๆอีกมากมาย จวบจนวันนี้เป็นเวลา 13 ปีแล้ว นำไปสู่การถอดบทเรียนและเสนอข้อมูล แนวทางในการส่งเสริมกระบวนการสันติภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ "คนนอก" พื้นที่ความขัดแย้งในชายแดนใต้ 
Voice of farmers on plant species bill
ฟังเสียงจากเกษตรกร ที่ไม่ได้เพียงแค่ปลูกพืชเพื่อขายผลเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ศึกษาและทำงานกับพันธุ์พืชท้องถิ่น และมีรายได้จากการขายต่อเมล็ดพันธุ์ ต่อร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ฉบับใหม่
Apichart
รศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย นักเศรษฐศาสตร์การเมือง อภิปรายว่า รัฐต้องส่งเสริมเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม และต้องมีมาตรการควบคุมเอกชนที่ได้รับการส่งเสริม พร้อมชี้ยุทธศาสตร์ชาติตอนนี้เป็นพียงพิมพ์เขียวของชนชั้นนำกลุ่มเล็กๆ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะออกจากอุโมงค์นี้ได้ยาก 
NCPO orders
นับถึงปลายปี 2560 เราได้ยินว่า หน่วยงานรัฐทำงานโดยอ้างอิงอำนาจหน้าที่จากทั้ง ประกาศ คสช., คำสั่ง คสช. และคำสั่ง หัวหน้า คสช. กันเต็มไปหมด ลองทำความเข้าใจเบื้องต้นกันว่า คำทั้งสามนี่้ มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร ในทางกฎหมายทำไมถึงใช้คำไม่เหมือนกัน
NCPO funny
ประกาศและคำสั่ง คสช. มีรวมกันกว่า 500 ฉบับแล้ว ครอบคลุมไปแทบจะทุกเรื่อง ด้วยความรวดเร็วในการออก ปริมาณที่มหาศาล และการไม่มีส่วนร่วมจากใครเลย ทำให้หลายฉบับออกมาโดยคนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีอยู่ หากลองหยิบมาวิเคราะห์กันละเอียดๆ อาจจะพบเรื่องราวน่าประหลาดใจได้
NLA assembly
สนช. เป็นสภาที่ออกกฎหมายกันอย่างรวดเร็วโดยไม่มีฝ่ายค้าน มีกฎหมายอย่างน้อยสองฉบับ คือ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำฯ พ.ศ.2560 ที่เมื่อออกมาแล้วมีเสียงค้านมากมาย แต่ไม่เป็นไร เพราะ คสช. ใช้ 'มาตรา44' แก้ไขให้ภายหลังได้