5 วันสุดท้าย! รีบแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ก่อนถูกตัดสิทธิต่างๆ นานถึง 2 ปี

5 วันสุดท้าย! รีบแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ก่อนถูกตัดสิทธิต่างๆ นานถึง 2 ปี

เมื่อ 23 ธ.ค. 2563
สำหรับคนที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ต้องส่งหนังสือแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2563
 
เพื่อไม่ให้เสียสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งหน้า รวมถึงเสียสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น เป็นข้าราชการทางการเมืองหรือฝ่ายบริหารท้องถิ่น ฯลฯ เป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ตามพ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา42 
 
 
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง
 
1. แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/article_attach/form.pdf  
2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 
 
 
ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม มีดังนี้ 
 
1. ปริ้นท์แบบฟอร์มทั้งสองแผ่น แต่กรอกข้อมูลเฉพาะแผ่นแรก 
2. ในส่วนแรก ให้กรอก ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ที่ปรากฎในทะเบียนบ้าน และในช่องที่เขียนว่า“ขอแจ้งว่าข้าพเจ้ามีเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง …. “ ให้เขียนว่า “นายกอบจ./ส.อบจ.” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งเลือกเหตุผลที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งในวันดังกล่าวได้ 
3. ในส่วนที่สอง (ด้านล่างเส้นประ) กรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และไม่ต้องตัดตามเส้นประแต่อย่างใด 
 
 
เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัยว่า จะต้องจ่าหน้าซองเอกสารถึง นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น สามารถดูได้จากในทะเบียนบ้านของตนเองว่า ชื่อของตนอยู่ในเขตอำเภอหรือเทศบาล หากชื่ออยู่ในพื้นที่ของอำเภอ ให้จ่าหน้าซองว่า “เรียนนายทะเบียนอำเภอ...” พร้อมใส่ที่อยู่ของที่ว่าการอำเภอนั้น หรือถ้าชื่ออยู่ในเขตเทศบาล ให้จ่าหน้าซองว่า “เรียนนายทะเบียนท้องถิ่น...” และใส่ที่อยู่ของสำนักงานเทศบาลนั้น 
 
 
 
การแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งสามารถไปแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนโดยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจในการไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 
ย้ำอีกครั้ง สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะต้องแจ้งภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น กำหนดให้การแจ้งเหตุจะต้องกระทำภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2563  หรือ ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและต้องถูกจำกัดสิทธิตามพ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ
 
สำหรับคนที่ย้ายทะเบียนข้ามจังหวัดเป็นเวลาติดต่อกันไม่ถึง 1 ปี จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งมาตั้งแต่แรก จึงไม่ต้องดำเนินการแจ้งเหตุ รวมถึงไม่โดนตัดสิทธิตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นแต่อย่างใด 
 
 
 
ดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
 
- กรณีทะเบียนบ้านท้องถิ่น ดูได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/article_attach/lo.pdf  
- กรณีทะเบียนบ้านอำเภอ ดูได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/article_attach/am.pdf