เวที "จากปารีณา 1,700 ถึงกรณีปัญหาที่ดินป่าไม้ของคนจน รัฐบาลประยุทธ์ มีกี่มาตรฐาน"

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมเวที "จากปารีณา 1,700 ถึงกรณีปัญหาที่ดินป่าไม้ของคนจน รัฐบาลประยุทธ์ มีกี่มาตรฐาน"

กำหนดการเวทีเสวนา
เรื่อง “จากปารีณา 1,700 ถึงกรณีปัญหาที่ดินป่าไม้ของคนจน รัฐบาลประยุทธ์ มีกี่มาตรฐาน”

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้อง 103 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (มพน.), มูลนิธิชุมชนไท, กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน Land Watch Thai
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)


กำหนดการ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับและเปิดเวทีวิชาการ
โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.30 – 10.30 น. นำเสนอภาพรวมสถานการณ์ปัญหาที่ดินป่าไม้ของ P-Move (คนละ 5นาที)

1.กรณีปัญหาป่าไม้และที่ดินในเขตป่า
(1) กรณีสวนป่าห้วยน้ำหิน ต.สถาน อ.นาน้อย และ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
(2) กรณีนางแสงเดือน ตินยอด หมู่ที่ 1 ต.บ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
(3) กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยแล ป่าดอยยาว และป่าดอยพระบาท
ทับที่ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนากับบ้านป่าซาง หมู่ 2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
(4) กรณีป่าสงวนแม่มอก ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
(5) กรณีบ้านห้วยหก ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
(6) กรณีกรณีนายอาแม อามอ (บ้านห้วยน้ำตื้น ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง)
(7) กรณีสวนป่าคอนสาร ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
(8) กรณีอุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
(9) กรณีชุมชนตามุย ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
(10) ชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
(11) กรณีปัญหาในพื้นที่เครือข่ายเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.)

2.กรณีที่ดิน สปก. 4-01
- กรณีที่ดิน สปก.ในพื้นที่ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) และกรณีอื่นๆ

3.กรณีที่สาธารณะประโยชน์
(1) กรณีที่สาธารณะประโยชน์ โคกปออีกว้าง ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(2) กรณีที่สาธารณะประโยชน์โคกภูพระ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
(3) กรณีที่สาธารณะประโยชน์ ชุมชนทับยาง ตำบลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

4.กรณีที่ราชพัสดุ ที่ดินรถไฟ
- กรณีปัญหาที่ดินรถไฟ เครือข่ายสลัม 4 ภาค

5.กรณีออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ
(1) กรณีโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่หนองปลาสวาย 15,000 ไร่ จังหวัดลำพูน
(2) ชุมชนชาวเลราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ดำเนินการเสวนาโดย คุณจำนงค์ จิตร์นิรัตน์ ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

10.30 – 10.45 น. พักเบรก/รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. เสวนา เรื่อง “ผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลประยุทธ์”
โดย
อ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณสุมิตรชัย หัตถสาร ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
คุณพรพนา ก๊วยเจริญ ผู้ประสานงานกลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน Land Watch Thai
ดำเนินการเสวนาโดย คุณสุริยันต์ ทองหนูเอียด ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 –15.30 น. เสวนาเรื่อง “จากปารีณา 1,700 ถึงปัญหาที่ดินของคนจน : ข้อเสนอและทางออก”
วิทยากรนำเสวนาโดย
อ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณสุมิตรชัย หัตถสาร ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
คุณประยงค์ ดอกลำใย ประธานกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
คุณสุรพล สงฆ์รักษ์ ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
ดำเนินการเสวนาโดย คุณอรุชิตา อุตมะโภคิน
ผู้สื่อข่าวนโยบายสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

15.30 – 15.45 น. พักเบรก/รับประทานอาหารว่าง

15.45 – 16.15 น. แถลงข่าว
โดย ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ)

16.15 – 16.30 น. สรุปปิดเวทีเสวนา