เสวนาวิชาการ เรื่อง "ข่าวเท็จบทโลกอินเทอร์เน็ต 4.0 ในมิติทางกฎหมาย"

 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนกันในงานเสวนาวิชาการ ปี 2562 ในหัวข้อ 'ข่าวเท็จบนโลกอินเทอร์เน็ต 4.0 ในมิติทางกฎหมาย ดำเนินรายการโดย อาจารย์ดร.กัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์
และทางทีมผู้จัดงานเสวนาได้รับเกียรติจากวิทยากร 6 ท่านด้วยกันคือ
คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นผู้ปาฐกถา
อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ และ รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารและสารสนเทศใหม่ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนบ้านชาวนิติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กันอีกด้วย
อาจารย์ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
และคุณสิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "ข่าวเท็จบทโลกอินเทอร์เน็ต 4.0 ในมิติทางกฎหมาย" ไม่ว่าจะเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกก็ตาม ตอนนี้ทางเราเปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วที่นี่ https://forms.gle/H5fPhUAVmXbPDixc7
 
กำหนดการ
แล้วมาเจอกันในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.15 น. - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อาคารเทพทวาราวดี 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Law Chula Academic Conference