รายชื่อ ปลดอาวุธ คสช. ถึงสภาแล้ว ถ้าได้รับจดหมายเป็นขั้นตอนปกติ ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องคัดค้าน

รายชื่อ ปลดอาวุธ คสช. ถึงสภาแล้ว ถ้าได้รับจดหมายเป็นขั้นตอนปกติ ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องคัดค้าน

เมื่อ 11 ต.ค. 2562

 

 

ตามที่ประชาชน 13,409 คน เคยเข้าชื่อกันในกิจกรรม "ปลดอาวุธคสช. ทวงคืนสถานการณ์ปกติ" เพื่อเสนอต่อรัฐสภาให้พิจารณายกเลิกประกาศและคำสั่งของ คสช. รวม 35 ฉบับ ที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและระบอบประชาธิปไตย
 
ตอนนี้รายชื่อทั้งหมดได้นำเสนอเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานของสภาไปแล้ว
 
เราทำกิจกรรมนำรายชื่อทั้งหมดและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นต่อสภาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 แม้จะใช้เวลาไปหลายเดือนแต่ท้ายที่สุด ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาก็ได้สั่งรับร่างกฏหมายนี้ไว้พิจารณาแล้ว เพราะเป็นกฎหมายในหมวดสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอต่อสภาได้
 
ขั้นตอนหลังจากนี้ คือ "การตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ" โดยทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ว่ารายชื่อเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่ และจะเปิดโอกาสให้เจ้าของชื่อสามารถคัดค้านได้ถ้าหากไม่ได้ร่วมลงชื่อด้วย แต่ถูกแอบอ้างเอาชื่อไปใช้
 
โดยการปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมกันเสนอไว้ที่สำนักงานเขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส่งจดหมายไปยังที่อยู่ของผู้ที่เข้าชื่อด้วยกันทุกคน ซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติที่ปฏิบัติเหมือนกันสำหรับการเสนอกฎหมายโดยประชาชนทุกฉบับ
 
สำหรับคนที่เคยเข้าชื่อเสนอ "ปลดอาวุธคสช" ด้วยกัน เมื่อได้รับจดหมายจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ก็จะเห็นว่า จดหมายนั้นเพียงเปิดโอกาสให้คัดค้านสำหรับกรณีที่ถูกแอบอ้างชื่อเท่านั้น โดยระบุขั้นตอนวิธีการไว้ด้วย
 
 
 
 
สำหรับคนที่ได้เข้าชื่อด้วยกันจริง ก็ไม่ต้องตอบกลับ ไม่ต้องคัดค้าน หรือไม่ต้องแสดงเจตนาอะไรเพิ่มเติม เพียงเท่านี้หนึ่งรายชื่อของทุกคนก็จะมีความหมายให้รัฐสภาต้องรับข้อเสนอนี้ไว้พิจารณา
 
แต่หากมีผู้เจตนาไม่ดี ชักจูง หลอกลวง กดดัน หรือข่มขู่ เพื่อให้ผู้ที่ลงชื่อไว้ไปแสดงเจตนาคัดค้านและถอนรายชื่อของตัวเองออก ก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อและผู้นั้นจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย มาตรา 13 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นขอให้คนท่ี่พบเห็นแจ้งรายละเอียดกลับมาทางไอลอว์ และเราจะดำเนินคดีผู้นั้นตามกฎหมายต่อไป
 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เป็นสิทธิของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองและการออกกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 133 และพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
 
การใช้สิทธิเข้าชื่อไม่ว่าจะเป็นการเสนอกฎหมายเรื่องใด ไม่เป็นความผิด ไม่ทำให้เสียสิทธิใดๆ และไม่เป็นการตัดสิทธิในการรับบริการใดๆ จากรัฐ ไม่ตัดสิทธิการสมัครเป็นข้าราชการ หรือการสมัครรับเลือกตั้ง
 
ทั้งนี้ คนที่ลงชื่อ #ปลดอาวุธคสช สามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีก 3 ช่องทาง
 
➊ จดหมายแจ้งที่จะส่งไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 
➋ ประกาศบัญชีรายชื่อ ซึ่งติดไว้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้สภาผู้แทนราษฎร
 
➌ ทางออนไลน์ ในเว็บไซต์เข้าชื่อของสำนักงานเลขาธิการสภา ➤ https://bit.ly/2B5jSe