เสวนา “ประชารัฐประหาร: จาก กกต. สู่ ม.44”

 

สถาบันรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการเสวนา “ประชารัฐประหาร: จาก กกต. สู่ ม.44” 

นำเสนอโดย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร

และร่วมเสวนาโดย
ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร สถาบันรัฐศาสตร์ แ
ละดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์ คณบดีสถาบันรัฐศาสตร์

ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 1-308 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต