เสวนาเพื่อยุติโทษประหารชีวิตในประเทศไทย

 

 

เนื่องในโอกาสวันยุติโทษประหารชีวิตสากล (ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี) จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติโทษปรหารชีวิตอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ เครือข่ายยุติโทษประหารชีวิต ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กรที่สนับสนุนการยุติโทษประหารในประเทศไทย ประกอบด้วย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน สมาคมแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จึงเห็นควรที่จะจัดงานเสวนายุติโทษประหารชีวิตขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยในเรื่องโทษประหารชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตฝรั่งเศส

กำหนดการ
ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.30 น. ลงทะเบียน

13.00 น. ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้แทนเครือข่ายยุติโทษประหาร
ชีวิต ชี้แจงวัตถุประสงค์
ฯพณฯ ฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กล่าวเปิดงาน

13.20 น. เสวนาเรื่อง “ยุติโทษประหารชีวิตในมุมมองสากล”
กิโยม สิมง นักกฏหมายจากประเทศฝรั่งเศส
ราจีฟ นารายัน อำนวยการฝ่ายนโยบาย คณะกรรมการสากลต่อ
ต้านโทษประหารชีวิต
ดร.น้ำแท้ มีบุญสลาง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดี
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

15.00 น. เสวนาเรื่อง “ความจำเป็นและอุปสรรคในการยุติโทษประหารชีวิต
ในประเทศไทย”
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือผู้แทน*
เกศริน เตียวสกุล ผู้ศึกษาเรื่องนักโทษรอประหารชีวิตในเรือนจำ
สมชาย หอมลออ ทนายความสิทธิมนุษยชน

16.20 – 16.30 น. ดร. โคทม อารียา อ่านถ้อยแถลงของเครือข่ายยุติโทษประหารชีวิต

หมายเหตุ * (อยู่ในระหว่างการประสานงาน)
มีล่ามภาษา: แปลไทย-อังกฤษ

***********

To campaign for the abolition of Death Penalty (DP) in Thailand is an extremely difficult task because of the prevalent belief in the society that a guilty person needs to go through his karma: if one commits a violent act he or she deserves a violent consequence. However, it is necessary to open a space for discussion on this issue and in a continuing manner. We need to discuss, for instance, about the effectiveness of DP as a deterrent to serious crimes and also the moral aspect of such a punishment.

On the occasion of the International Day on the Abolition of Death Penalty, that falls on the 10th of October each year when this issue is debated worldwide, the working group of the Network for the Abolition of Death Penalty in Thailand, deems it appropriate to organize a Public Discussion. We have invited two resource persons from abroad. These two experts will have the opportunity to discuss with Thai academics, human rights activists, scholars, and other concerned persons in order to create a greater awareness on the Abolition of DP in Thailand. This event is supported by the French Embassy.

12.30 hrs. Registration

13.00 hrs. Presentation of the Public discussion objectives by Ms. Laddawan Tantivitayapitak Representative of the Network for the Abolition of Death Penalty
Opening speech by His Excellency Jacques Lapouge, Ambassador of France to Thailand

13.20 hrs. Discussion on the Death Penalty from International Perspectives
Panelists:
-Mr. Guillaume Simon, a jurist from France
-Mr. Rajiv Narayan, Director of Policy of International Commission against the Death Penalty (tbc.)
-Mr. Namtae Meeboonsalang, Attorney, Office of Juvenile and Family cases
Moderator: Ms.Darin Kamnerdrat from Thai PBS (tbc.)

15.00 hrs. Discussion on the Opportunity and Obstacles to Abolish Death Penalty in Thailand:
Panelists:
-Mr. Somchai Hom-Laor, Human rights Lawyer, former Law Reform Commissioner
-Director General of the Rights and Liberty Protection Department (tbc.)
-Ms.Kessarin Tiawsakul, retiree of the Office of the National Human Rights Commission who studied the sentiments of prisoners on death row in Thailand
Moderator: Ms.Darin Kamnerdrat from Thai PBS (tbc.)

16.20 – 16.30 hrs. A statement of the Network on “Total Abolition of Death Penalty and for the adoption of Moratorium on Death Penalty”, to be read by Mr. Gothom Arya

*(tbc. # to be confirmed)

Languages: Thai-English simultaneous translations