NEVER AGAIN | หยุด | ย่ำ | ซ้ำ | เดิน |

 

 


นิทรรศการว่าด้วย "พยานหลักฐาน" ของการควบคุม คุกคาม ปราบปราม ที่ทั้งหยุดยั้งและเหยียบย่ำพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศมานานกว่า 5 ปี เพื่อจุดประกายหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะไม่เกิดซ้ำ และมีหนทางเดินต่อไปด้วยกัน

ระยะเวลาจัดแสดงงาน : 10-16 สิงหาคม 2562 (หอศิลปฯ หยุดวันจันทร์)
สถานที่จัดแสดงาน: หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่เสียค่าเข้าชม

พิธีเปิด 10 สิงหาคม 2562

16.00 น. ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยกล่าวเปิดงาน

16.15 น. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนำเสนอภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในระยะ 5 ปี พร้อมข้อเสนอเพื่อปรับปรุงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

16.45 น. เสวนาหัวข้อ “NEVER AGAIN” โดย
- ปิยบุตร แสงกนกกุล
- ภัควดี วีระภาสพงษ์
- ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์
- ภาวิณี ชุมศรี
ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

18.00-19.00 น. การแสดงเพื่อสะท้อนสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tlhr2014.com/?p=13096