เห็นด้วยกับ ร่าง พ.ร.บ.ศาลทหาร ฉบับแก้ไขไหม?

เห็นด้วย เพราะจะทำให้มีมาตรฐานเดียวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
11% (19 votes)
เห็นด้วย เพราะยังไงก็ใช้แต่กับทหาร
2% (3 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะอาจถูกนำมาใช้กับพลเรือน
12% (21 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะมีมาตรา 46 อนุญาตให้ทหารควบคุมตัวบุคคลโดยพลการ
75% (131 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 174 คน