Hot Issues

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปี 2560 มาตรา 20 เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญสำหรับรัฐในการปิดกั้นเนื้อหาบนโลกออนไลน์ โดยมาตราดังกล่าวกำหนดให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างกว้างขวาง
24 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีนัดพิจารณา "กฎหมายปฏิรูป" อย่างน้อย 3 ฉบับ ดังนั้น การพิจารณากฎหมายดังกล่าวจึงต้องเสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของสองสภา ซึ่งจะทำให้ 'รัฐบาลคสช.' มีความได้เปรียบในการผ่านกฎหมาย
What we can do if police appears in front of our house.
ไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานของรัฐ สามารถติดตามหรือไปเยี่ยมบ้านประชาชนที่ไม่ได้กระทำความผิด ไม่มีกฎหมายให้อำนาจตำรวจเข้าไปนั่งคุยในบ้านของประชาชนเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ถ้าไม่มีเหตุสงสัยว่า บุคคลนั้นกระทำความผิดต่อกฎหมาย ไอลอว์ชวนดูประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสิทธิที่ประชาชนพึงรักษาไว้ได้ หากมีเจ้าหน้าที่ไปหาที่บ้าน
Seminar : Election Commission of Thailand
18 กรกฎาคม 2563 กลุ่ม New Consensus Thailand ได้จัดเวทีสาธารณะในหัวข้อ “กกต. ไทย อย่างไรต่อดี” วงเสวนาได้กล่าวถึงสภาพปัญหาเชิงโครงสร้างของกกต. อำนาจนิยมที่แอบแฝงอยู่ในโครงสร้าง การทำงานของกกต. ที่ขาดมาตรฐานชัดเจน และหนทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
Where is Pension?
ก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโควิด-19 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ได้พยายามผลักดัน ร่างกฎหมาย "พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ" ซึ่งหลักใหญ่ใจความก็คือ การให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินบำนาญอย่างเสมอภาคกัน โดยวางกรอบวงเงินไว้ที่ 3,000 บาท ต่อเดือน แต่ทว่า หลังภาคประชาชน รวบรวมรายชื่อไม่น้อยกว่า 10,000 คน เพื่อเสนอกฎหมายฉบับดังกล่าวสู่สภา แต่กฎหมายยังติดขัดอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรี 
NOTIFICATION OF THE MINISTRY OF Digital Economy and Society
17 กรกฎาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 22 กิจการที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และจัดการระบบภายในองค์กร เพื่อให้มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง
New Consensus Thailand จัดเวทีสาธารณะ “ป.ป.ช. ไทย อย่างไรต่อดี ?” ซึ่งผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นพ้องกันว่า ป.ป.ช. ต้องไม่ให้การเมืองเข้าแทรกแซง และให้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมมากสรรหา ป.ป.ช. และต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ง่าย
online seminar about enforcement of Emergency Decree
2 กรกฎาคม 2563 มีการจัดเสวนาออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ทางเพจ People GO network ในหัวข้อ #คนหายไม่ตามหาแต่ตามล่าคนทวงถาม "รัฐบาลกำลังใช้กฏหมายควบคุมโรค หรือควบคุมเรา (ประชาชน) กันแน่" เพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์การใช้เสรีภาพในการแสดงออกภายใต้ข้อกำหนดที่ออกโดยอาศัยพ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ 
1 กรกฎาคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ สิระ เจนจาคะ ไม่พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. จากกรณีปะทะตำรวจขณะลงพื้นที่ภูเก็ต โดยศาลเห็นว่าการกระทำเป็นไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด แต่หากใครเห็นว่าพฤติการณ์ของสิระไม่สุภาพให้ไปว่ากันตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ส.ส. 
การเปิดรับบริจาคและนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอาจจะเข่าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และ 343 วรรคหนึ่ง แต่ไม่สามารถผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1) ได้ เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีกระทำความผิด มิใช่การเอากระทำความผิดจากการโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์