Roundup

 • NLA Weekly (9 – 15 เม.ย.61): ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง สนช. ตีความร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่
  สัปดาห์ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับร้องคำร้องสองเรื่อง คือ 1) รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องให้วินิจฉัยคำสั่ง คสช. ที่ 53/2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และ 2) รับคำร้องของสมาชิก สนช. เรื่องให้วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่ามีข้อความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
 • NLA Weekly (31 มีนาคม - 6 เมษายน 2561): สนช. เห็นชอบ ร่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้งบเป็นทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท
  รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือ สนช.ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยร่างกฎหมายกำหนดระยะแรกให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเป็นทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท และได้มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ ไว้พิจารณา
 • NLA Weekly (24 - 30 มีนาคม 2561): รัฐบาลทุ่มงบ 1.3 แสนล้าน ดันการปฏิรูป หลัง สนช. รับทราบแผนปฏิรูปประเทศแล้ว
  รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุผลิกผันแบบ 360 องศา หลังสนช. ล่ารายชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งที่ตอนแรกมีข่าวคราวว่าจะให้เป็นหน้าที่นายกฯ ในการพิจารณายื่นศาลตีความ นอกจากนี้ สภายังมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้กฎหมายธนาคารอิสลาม และรับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เดินหน้าการปฏิรูปภายใต้งบ 1.3 แสนล้านบาท
 • NLA weekly (17 - 23 มี.ค. 2561): คสช. ปลด 'สมชัย' / สนช.อนุมัติงบ 1.5 แสนล้านให้รัฐบาลภายใน 4 ชั่วโมง
  รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 4/2561 ให้ สมชัย ศรีสุทธิยากร ยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านสนช. มีการพิจาณาเรื่องสำคัญหลายอย่างได้แก่ การพิจารณาและลงมติเห็นชอบ 3 วาระรวด ในร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ภายในเวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง 
 • NLA weekly (10 - 17 มี.ค.2561): สนช.เตรียมยื่นศาล รธน. วินิจฉัยเฉพาะร่างกฎหมายลูก ส.ว.
  สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องสำคัญคือ สนช. มีมติส่งร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยที่มา ส.ว. ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ตามข้อเสนอของประธาน กรธ. นอกจากนี้ยังมีการพิจารณากฎหมายอีกสองฉบับคือ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย ไว้พิจารณา และเห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เป็นกฎหมาย ขณะที่สัปดาห์หน้า สนช. จะรับหลักการร่างกฎหมายสองฉบับคือ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน
 • NLA Weekly (3-9 March 2561)
  NLA Weekly (3-9 มี.ค. 2561) : สนช. ผ่านร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. – ส.ว. ตามที่ปรับแก้
  รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การผ่านร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. – ส.ว. ตามที่กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายปรับแก้ และกระแสที่ สนช.จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ในเรื่องการสมัคร ส.ว. 2 ประเภทที่อาจจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ
 • NLA Weekly (24 Feb- 2 March) 2018
  NLA Weekly (24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561) : สนช. นัดลงมติ กฎหมาย ส.ส.-ส.ว. 8 มี.ค. สัปดาห์นี้เปิดยื่นจดพรรคใหม่
  รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การเปิดให้พรรคการเมืองใหม่ยื่นขอแจ้งตั้งพรรคการเมืองและสามารถ ดำเนินการทางธุรการได้ ด้าน สนช. นัดลงมติ กฎหมาย ส.ส.-ส.ว. 8 มี.ค.นี้ หลังมีการตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ร่วม 3 ฝ่าย เพื่อแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับ โดยกฎหมาย ส.ส. มีการแก้ไขเรื่องตัดทิ้งมหสพหาเสียง แต่ให้คงแยกเบอร์รายเขต ส่วนกฎหมาย ส.ว. ให้ใช้ระบบพิเศษของสนช. ในบทเฉพาะกาล 5 ปีแรก มีกลุ่มอาชีพ 10 กลุ่ม หลังจากนั้นใช้ 20 กลุ่มอาชีพ และใช้ระบบเลือกไขว้ตามเดิม
 • NLA Weekly (17 – 23 February 2561)
  NLA Weekly (17 – 23 ก.พ.2561): สนช. ไม่เห็นชอบ 7 ว่าที่กกต.ชุดใหม่
  สนช.มีมติไม่เห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ทำหน้าที่ กกต. ทั้ง 7 คน เรียกได้ว่า 'คว่ำยกชุด' เนื่องจากยังเห็นว่ารายชื่อที่เสนอมายังมีคุณสมบัติไม่เป็นที่ประจักษ์ในการทำงาน ส่วนการพิจารณากฎหมาย สนช.ประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย ประกาศใช้เป็นกฎหมาย และรับหลักการร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ไว้พิจารณา 
 • NLA Weekly 3 – 9 ก.พ. 2561
  NLA Weekly 3 – 9 ก.พ. 2561: สนช. มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)
  สัปดาห์ที่ผ่านมา สนช. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นกฎหมาย และรับหลักการร่าง พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ไว้พิจารณา ขณะที่สัปดาห์ที่ถึงจะมีการพิจารณาสองฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน ในวาระที่สองและสาม และร่างพ.ร.บ.การผังเมือง ในวาระที่หนึ่ง นอกจากนี้จะมีการตั้งกรรมาธิการร่วมสามฝ่ายเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และว่าด้วยที่มา ส.ว.
 • NLA Weekly (27 Jan - 2 Feb 2018)
  NLA Weekly (27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561) : ประกาศใช้มาตรฐานจริยธรรม ห้ามคบหาสมาคมกับ ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย
  เหตุการณ์รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรมฯ โดยมาตรฐานดังกล่าวให้ใช้บังคับกับ ส.ส. ส.ว. และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมฯ ดังกล่าวมีจุดที่น่าสนใจ อาทิ ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย ส่วนการดำเนินการกับบุคคลที่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ  ให้คณะกรรมการป.ป.ช.เป็นผู้ดำเนินการ ด้าน สนช. เห็นชอบกฎหมายสามฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.โอนที่ราชพัสดุฯ ร่างพ พ.ร.บ.เงินคงคลัง และพ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย