ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาการบริการสาธารณสุข