Articles

Political Party Member Before MP Candidate
กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จะสมัคร ส.ส.ต้องเป็นสมาชิกพรรค 90 วัน นับจนถึงวันเลือกตั้งในกรณีครบวาระสภา หรือ 30 วัน นับจนถึงวันเลือกตั้งในกรณียุบสภา ถ้าสภาอยู่ครบวาระ ส.ส. ที่ต้องการย้ายพรรคต้องลาออกจากสมาชิกพรรคเดิมก่อน ซึ่งจะส่งผลให้สถานะการเป็น ส.ส. สิ้นสุดลง 
seminar
17 ต.ค. 2565 เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย จัดงานเสวนา รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน “ความฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อม” พูดคุยถึงถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญ 2560 และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสี่ครั้งที่ผ่านมา มองไปอนาคตข้างหน้าถึงการปักธงจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ สสร. ที่มาจากการเลือกตั้ง 
พรรคก้าวไกลใช้กลไกตามพ.ร.บ. ประชามติ ล่ารายชื่อประชาชน 50,000 ชื่อเพื่อเสนอครม. ให้ทำประชามติว่าต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่
เหตุการณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ไม่ว่าในฐานะ “วันมหาวิปโยค” วันที่มีการปราบปรามประชาชนที่ออกมาประท้วงรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร อย่างรุนแรง แต่ในอีกมุมหนึ่ง เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ก็ถูกจดจำในฐานะ “การปฏิวัติตุลาคม” ที่ฝ่ายผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายเผด็จการทหารจนนำไปสู่การเปลี่ยนตัวรัฐบาลและมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
Digital Government
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติปฏิบัติทางราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 หนึ่งในกฎหมายปฏิรูปที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ประชาชนสามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอลิกส์ได้
Moving 90 days before election
การเลือกตั้งทั่วไปในปี 2566 สำหรับประชาชนทั่วไป มีหลายประเด็นที่ต้องเตรียมตัวเพื่อให้สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างราบรื่น และไม่ถูกตัดสิทธิอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งเรื่องที่สำคัญหนึ่งคือการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีชื่ออยู่อย่างน้อยก่อนวันเลือกตั้ง 90 วัน
Bankruptcy bill
ส.ส.พรรคก้าวไกล เสนอแก้กฎหมายล้มละลาย เพิ่มช่องทางให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาสามารถ “ฟื้นฟูสภาวะทางการเงิน” ได้โดยไม่ต้องมีการฟ้องล้มละลายกันทุกกรณี สร้างภาระแก่ลูกหนี้น้อยกว่าการฟ้องล้มละลาย เปิดโอกาสให้ลูกหนี้บริหารจัดการทรัพย์สินของตนเพื่อชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ 
Count Election Date
ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 การกำหนดการเลือกตั้งว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร และจะเลือกตั้งช้าหรือจะเร็วเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขสองประการ คือ กรณีครบวาระสภาผู้แทนราษฎร และกรณีนายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราษฎร โดยทั้งสองเงื่อนไขแตกต่างกันดังนี้
Chukiat filed to the Constitutional Court
ชูเกียรติ จำเลยคดีม.112 ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า คำสั่งของคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ที่ให้เพิ่มโทษจำคุกม.112 เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่
Emergency Decree
แม้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่ออกมาภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะถูกยกเลิกแล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 แต่การประกาศยกเลิกไม่ได้ระบุให้บรรดาคดีความในข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ สิ้นสุดลงด้วย ในทางกฎหมาย คดีเหล่านี้ยังเดินหน้าต่อได้ตามกระบวนการจนกว่าคดีจะถึงที่สุด