พ.ร.ก.กู้เงินฯ: ช่องทางหาเงินพิเศษของรัฐบาลที่ต้องจับตา

พ.ร.ก.กู้เงินฯ: ช่องทางหาเงินพิเศษของรัฐบาลที่ต้องจับตา

เมื่อ 19 เม.ย. 2563
เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจรวมถึงการรับมือกับปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นภายหลังการระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” รัฐบาลประยุทธ์-2 หรือ “คสช.2” เตรียมออกมามาตรการกู้เงินพิเศษอย่างน้อย 1 ล้านล้านบาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่ใช่มาตรการใหม่ เป็นมาตรการที่เคยถูกใช้มาแล้วหลายครั้งในอดีต
 
สิ่งที่น่าสนใจ คือ การกู้เงินดังกล่าวจะเป็นการใช้ “ช่องทางพิเศษ” ในการกู้เงิน ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งมีกรอบเพดานการกู้เงินที่สูงกว่า การกู้ตาม พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ อีกทั้ง การตราเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ก็สร้างข้อจำกัดในการตรวจสอบแก้ไขวงเงินกู้ที่รัฐบาลต้องใช้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
 
แต่อย่างไรก็ดี พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการกำกับกู้เงินของรัฐบาลเอาไว้บางส่วนแล้ว เช่น ต้องมีรายละเอียด มีแผนงานที่คุ้มค่า มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน รวมถึงการกู้เงินจะต้องไม่ให้ทำหนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นจนเกินจากกรอบที่ตั้งไว้ เป็นต้น 
 
 
 
 
กู้เงินผ่าน "พ.ร.ก." ช่องทางพิเศษในช่วงวิกฤติ 
 
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินของรัฐบาลจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 140 ได้กำหนดให้ การจ่ายเงินแผ่นดินต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งการกู้เงินของรัฐบาลสัมพันธ์กับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน จึงจำเป็นต้องเป็นไปตามกฎหมายข้างต้น 
 
สำหรับการกู้เงินของรัฐบาล กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 มาตรา 20 ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินได้เฉพาะ การกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ เพื่อให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อ หรือ เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภายในประเทศ 
 
แต่การกู้ที่นอกเหนือไปจากเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.หนี้สาธารณะฯ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งในมาตรา 53 ได้กำหนด "ช่องทางพิเศษ" ให้อำนาจรัฐบาลโดยผ่านทางกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศได้ก่อน โดยจะต้องมีการออกกฎหมายเป็นการเฉพาะและเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันเท่านั้น
 
ที่ผ่านมา การกู้เงินตามมาตรา 53 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ปรากฏอยู่ในรูปของการตราเป็น พ.ร.ก. ซึ่งจะต้องเป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 172 ที่ให้อำนาจรัฐบาลออกพระราชกำหนดเพื่อเพิ่มอำนาจให้กระทรวงการคลังทำการกู้เงินในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศได้ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดวงเงินและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่กู้ตามความจำเป็นและเหมาะสมของสถานการณ์ 
 
ตัวอย่างของ พ.ร.ก.กู้เงิน ที่ถูกใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติต่างๆ เช่น พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 จำนวน 400,000 ล้านบาท (พ.ร.ก.ไทยเข้มแข็ง) หรือ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 จำนวน 350,000 ล้านบาท (พ.ร.ก.บริหารจัดการน้ำ) เป็นต้น 
 
รัฐบาลตั้งวงเงินกู้อย่างน้อย 1 ล้านล้านบาท
 
19 เมษายน 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การเงินและงบประมาณรวม 3 ฉบับ โดยหนึ่งในนั้นคือ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คิดเป็นวงเงิน 1 ล้านล้านบาท
 
พ.ร.ก.ดังกล่าว ได้แบ่งการใช้เงินเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
  • เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
  • เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยการกู้เงินนี้จะแบ่งสัดส่วนเป็น การกู้เงินเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบาดและช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการมีมูลค่ารวมกันไม่เกินหกแสนล้านบาท และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบให้มีมูลค่ารวมกันไม่เกินสี่แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบด้วย
 
  • เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 
  • กรรมการประกอบด้วย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
  • รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการ และผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับผิดชอบงานวิชาการและธุรการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ มีอำนาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการ กำกับดูแลการดำเนินงาน กำหนดวงเงินสำหรับรายการเงินสำรองจ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกำหนดนี้ ซึ่งแบ่งเป็น
 
  • แผนงานเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ยารักษาโรค วัคซีนป้องกัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และการรักษาพยาบาล โดยมีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ วงเวิน 45,000 ล้านบาท
  • แผนงานช่วยเหลือเยียวยา ชดเชยภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบ วงเงิน 555,000 ล้านบาท
  • แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเพิ่มศักยภาพการผลิต การค้า การบริการ รวมถึงการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาครัวเรือน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบ วงเงิน 400,000 ล้านบาท
 
รัฐบาลกู้ได้แต่ต้องคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้
 
การกู้เงินโดยอาศัยการตรา พ.ร.ก.นั้น ถือเป็นอีกตัวเลือกสำคัญสำหรับรัฐบาลในการระดมเงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาความเสียหายของประชาชนจากวิกฤติไวรัสโคโรน่า และเป็นเครื่องมือที่ให้อำนาจรัฐบาลกู้เงินได้กว้างกว่าการกู้ตามกฎหมายว่าด้วยหนี้สาธารณะ แต่ในขณะเดียวกัน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ก็ว่างกรอบในการกู้เงินและใช้จ่ายเงินไว้ ดังนี้
 
หนึ่ง กู้เงินนั้นจะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการกู้ แผนงานหรือโครงการที่จะเบิกจ่าย ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ (มาตรา 53)
 
สอง การกู้เงินจะกระทำได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของแผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว (มาตรา 57)
 
สาม  การเบิกจ่ายเงินกู้จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกู้เงินและระเบียบการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด และการใช้เงินจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด  (มาตรา 54) 
 
สี่ ให้มีการติดตามประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 58)
 
ห้า ถ้ามีเงินเหลือหรือไม่มีการดำเนินการหรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีกให้นำส่งคืนคลัง (มาตรา 59) 
 
หก การกู้เงินต้องเป็นไปตามกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งกรอบดังกล่าว กำหนดให้ยอดหนี้สาธารณะคงค้างต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของจีดีพี ถ้าก่อหนี้เกิดกว่ากรอบดังกล่าว รัฐมนตรีต้องรายงานเหตุผล และวิธีการรวมถึงระยะเวลาที่หนี้สาธารณะจะกลับมาเป็นไปตามสัดส่วนดังกล่าว (มาตรา 50-51) 
 
 
 
 
รัฐสภาคือด่านสุดท้ายในการกู้เงินของรัฐบาล
 
อย่างที่กล่าวไปในตอนต้น รัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 172 ที่ให้อำนาจรัฐบาลออกพระราชกำหนดเพื่อเพิ่มอำนาจให้กระทรวงการคลังทำการกู้เงินในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศได้ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดวงเงินและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่กู้ตามความจำเป็นและเหมาะสมของสถานการณ์ แต่ทว่า การจะตรา พ.ร.ก.ก็จำเป็นจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเช่นกัน
 
อย่างไรก็ดี การตรา พ.ร.ก.มีข้อจำกัดสำคัญว่า ประชาชนยังไม่อาจใช้อำนาจผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบได้ว่า จำนวนเงินที่รัฐบาลประยุทธ์จะกู้นั้นมีความเหมาะสมจำเป็นเพียงใด ซึ่งแตกต่างจากการกู้เงินในสถานการณ์ปกติ ที่รัฐบาลต้องกระทำภายใต้กฎหมายหลายฉบับ อาทิ  กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ กฎหมายวิธีการงบประมาณ กฎหมายเงินคงคลัง เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการจัดทำงบประมาณและต้องผ่านการกลั่นกรองจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อออกเป็นพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเสียก่อน