Laws Monitoring

 Cabinet approves amendments to increase the children age on punishment.
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ... โดยเป็นการแก้ไขเกณฑ์อายุของเด็กที่กระทำความผิดทางอาญาแต่ไม่ต้องรับโทษ จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าไม่เกิน 10 ปี เป็นไม่เกิน 12 ปี
Marriage Equality
เนื่องจากมีการเผยแพร่ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชวนทุกคนมาสำรวจหลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการสมรสที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันว่า มีเนื้อหาอย่างไร และร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะทำให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน เพื่อที่จะได้ส่งเสียงออกไปด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยปกติแล้วไม่ใช่เรื่องผิดบาป เพียงแต่ก็ยังมีเส้นที่ยังต้องกำกับกันอยู่บ้างเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสื่อไม่ให้ถูกครอบงำ หรือชักจูงให้หลงเชื่อจนเกิดผลเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาจากภาครัฐที่นำเม็ดเงินภาษีประชาชนไปใช้ ยิ่งต้องมีการกำกับอย่างเคร่งครัด
civil partnership act and civil code
มิถุนายนถูกกำหนดให้เป็น Pride Month แต่ไทยก็ยังไม่มีกฎหมายรับรอง 'สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว' ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ หลายกลุ่มได้เริ่มผลักดันกฎหมายโดยมีอยู่ 2 แนวทางหลัก เสนอให้ยกร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต ออกมาเป็นกฎหมายแยก และแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Money
4 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติรับหลังการ ร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ที่ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากหน่วยรับงบประมาณหรือกระทรวงต่างๆ มาตั้งไว้เป็น 'งบกลาง' ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่มียอดวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 88,452 ล้านบาท แต่ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวก็ตามมาด้วยการตั้งคำถามทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้าน
Parliament approved loan decree.
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเกี่ยวกับ พ.ร.ก.เงินกู้ สามฉบับ หลังจากมีการอภิปรายถึงห้าวัน ผลคือ เห็นชอบให้ผ่าน พ.ร.ก.ทั้งสามฉบับ และได้ส่งต่อไปให้วุฒิสภาพิจารณา และลงมติอีกครั้งซึ่ง ที่ประชุมส.ว.ใช้เวลาทั้งหมดสองวัน และลงมติเห็นชอบทั้งสามฉบับโดยไม่มีส.ว. คนใดไม่เห็นชอบเลย  
โควิด-19 สู่ พ.ร.ก.ใหม่ ประชุมออนไลน์ต้องบันทึกภาพเสียง และเก็บ Log File
วันที่ 19 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้แทนกฎหมายเดิม มีการแก้ไขเรื่องสำคัญ เช่น ให้การประชุมออนไลน์ไม่ต้องให้ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 1 ใน 3, ผู้ร่วมประชุมออนไลน์ทั้งหมดไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในประเทศไทย, การประชุมต้องมีการเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ (Log File) และการจัดประชุมออนไลน์ต้องเตรียมการลงมติทั้งลับ และไม่ลับไว้ด้วย 
COVID-19 Government have power to control commodity price
“โควิด-19” ระบาด ทำให้เกิดการกักตุนสินค้าอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น จนสินค้าบางชนิดขาดตลาด ทั้งนี้ พ.ร.บ. ราคาสินค้าและบริการ ให้อำนาจ รมว.พาณิชย์ประกาศควบคุมสินค้าและบริการได้ โดยถ้ากักตุนสินค้าควบคุมเกินกำหนดมีโทษสูงสุดจำคุกถึง 7 ปี และปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   
COVID-19 Governor have power to close down places
3 มีนาคม 2563 ประเทศไทยมีผู้ติด “โควิด-19” รวม 43 ราย ในการป้องกันการแพร่ระบาด รัฐบาลมีกฎหมายโรคติดต่อ ซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ผู้ที่เป็นหรือสงสัยว่าติดเชื้อได้  ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัด/กรุงเทพฯ มีอำนาจสั่งปิดสถานที่ อาทิ สถานศึกษา สถานที่ชุมชน ฯลฯ ในกรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน 
Forest
พ.ร.บ.อุทยานฯ เป็นหนึ่งในกฎหมายหลายร้อยฉบับที่ถูกเขียนขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ภายใต้รัฐบาลคสช. โดยเริ่มยกร่างในปี 2559 และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสนช.ก่อนหน้าการเลือกตั้ง 2562 เพียงไม่สองสัปดาห์ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่า ออกกฎหมายไม่รอบคอบและแก้ปัญหาการแบ่งปันทรัพยากรป่าไม้ไม่ถูกที่