Laws Monitoring

4 drafts of pollution control and clean air act
ประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มานานแต่ยังไม่มีกฎหมายเพื่อจัดการปัญหามลพิษให้เกิดอากาศสะอาดอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี มีผู้เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษและอากาศสะอาดสี่ฉบับ หนึ่งฉบับกำลังอยู่ในกระบวนการเข้าชื่อประชาชน อีกสามฉบับกำลังรอนายกฯ ให้ "คำรับรอง"
Amendment article CHAPTER I GENERAL PROVISIONS And CHAPTER II THE KING issues
25 ก.พ.64 มีการอภิปรายเพื่อพิจารณา #ร่างรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่สอง ในประเด็นที่ถกเถียงกันว่า เมื่อตั้ง สสร. มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว จะสามารถเขียน หมวด1 ว่าด้วยบททั่วไป และหมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ได้หรือไม่ ชวนอ่านสรุปคำอภิปรายจากส.ส.พรรคก้าวไกล และส.ว.ก่อนลงมติ
Criminal Code Amendment : Judicial perversion of justice
10 กุมภาพันธ์ 2564 ส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไข ป.อาญาฯ แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับในปัจจุบัน เพิ่มความผิดฐานบิดเบือนกฎหมาย ให้พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงานสอบสวน ต้องรับผิดทางอาญาหากใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ กระทำการ “บิดเบือนกฎหมาย”
10 กุมภาพันธ์ 2564 พรรคก้าวไกลเสนอชุดร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนจำนวนห้าฉบับเข้าสู่สภา โดยสองฉบับจากชุดร่างกฎหมายดังกล่าว มีร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่ด้วย ทั้งสองฉบับเรียกได้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อจะแก้ไขปัญหาการฟ้อง "คดีปิดปาก" ที่เกิดขึ้น
112 Amendment
10 ก.พ.64 พรรคก้าวไกล ได้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกจำนวน 5 ฉบับ โดยหนึ่งในนั้นคือ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. … ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขความผิดฐานหมิ่นประมาทหลายมาตรา
Criminal Code Amendment : Lawful Abortion in 12 weeks
6 กุมภาพันธ์ 2564 ราชกิจจานุเบกษาประกาศพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 ให้หญิงสามารถทำแท้งได้ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดอื่นๆ อันจะเอื้อประโยชน์แก่หญิงให้สามารถทำแท้งได้อย่างปลอดภัยและไม่มีความผิดตามกฎหมาย มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
27 ม.ค.64 สภาผู้แทนฯ มีมติห็นชอบให้กับร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อยกเลิกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5  ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ปี 2522 และยกเลิกบทลงโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมทั้งหมด ขั้นตอนต่อจากนี้ คือ สภาผู้แทนฯจะต้องส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปยังวุฒิสภาเพื่อให้พิจารณาก่อนจะมีประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป  
abortion in criminal code amendment
ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายอาญาทำแท้งขัดรัฐธรรมนูญ ครม. และส.ส. พรรคก้าวไกลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา แนวทางในการแก้ไขกฎหมายอาญาว่าด้วยการทำแท้งตอนนี้ จึงมีถึงสองแนวทาง ตามร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และตามร่างที่ ส.ส. พรรคก้าวไกลเสนอ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายฯ ที่บังคับใช้อยู่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามยุคสมัย ดังนั้น จึงมีความพยายามจากภาครัฐให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบัน มีร่างกฎหมายอยู่อย่างน้อยสองฉบับที่ปรากฎต่อสาธารณะ ได้แก่ ฉบับที่ถูกเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล และฉบับคณะรัฐมนตรี โดยจุดร่วมของร่างกฎหมายสองฉบับนี้ คือ การส่งเสริมระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ 
professional military
หนึ่งในพรรคที่พยายามจัดทำเป็นร่างกฎหมาย คือ พรรคก้าวไกล ที่พยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร หรือ พ.ร.บ.เกณฑ์ทหารฯ ฉบับใหม่ออกมา ซึ่งมีสาระสำคัญว่า กองทัพจะต้องยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารและหันมาใช้ระบบสมัครใจ รวมถึงต้องยกระดับชีวิตของทหารเกณฑ์ด้วยการให้สวัสดิการและความก้าวหน้าในชีวิต ควบคู่ไปกับการปกป้องคุ้มครองทหารจากการฝึกที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงการหาประโยชน์ส่วนตนของนายทหารระดับสูง