Laws Monitoring

12 years
ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญากำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา เสนอเปลี่ยนช่วงอายุเด็กที่กระทำความผิดแล้วได้รับยกเว้น ไม่ต้องรับโทษ จากเดิมที่ขีดเส้นไว้ที่ 10 ปี เพิ่มเป็น 12 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ CDC 
Royal fiscal 2021
18 – 21 สิงหาคม 2564 สภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 วาระสอง ส.ส. บางส่วนอภิปรายงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และส.ส. บางรายเสนอให้ปรับลดงบประมาณของ “ส่วนราชการในพระองค์” อันเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง 
fiscal year 2021
18 สิงหาคม 2564 เสียงข้างมากของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 มีมติเห็นชอบกับวงเงินรวมงบประมาณ 3.1 ล้านล้านบาท และเห็นชอบกมธ. เสียงข้างมาก ที่เพิ่มรายการค่าใช้จ่ายเยียวยาโควิด-19 ขึ้นมาในงบกลาง 16,362 ล้านบาท
Annual Appropriations Bill
18-20 ส.ค. 2564 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 วาระสอง ลงมติรายมาตรา และวาระสาม โดยการพิจารณาในครั้งนี้จะเป็นนัดสำคัญที่ "เคาะ" ตัวเลขงบประมาณแต่ละหน่วยงาน และ "เคาะ" ว่าจะโยกงบที่ตัดจากหลายหน่วยงานไปโปะงบกลาง รายการรับมือโควิด-19 หรือไม่ 
special remuneration payment for administrative court's officer
ชวนดูพ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ฉบับล่าสุด ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2564 แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง ในสามารถออกระเบียบระเบียบเกี่ยวกับ “เงินค่าตอบแทนพิเศษและสิทธิประโยชน์” ได้
Issued under Section 9 of the Emergency Decree
หลังจากที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ครบกำหนดในวันที่ 31 ก.ค. 2565 นี้ออกไปอีกสองเดือน (1 ส.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565) ส่งผลให้การขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ครั้งนี้ นับเป็น ‘ครั้งที่ 19’ ตั้งแต่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับแรกเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563
assistant minister
1 - 31 ก.ค. 2564 สำนักเลขาธิการนายกฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อ ร่างพ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง สาระสำคัญ คือ เพิ่มตำแหน่ง "ผู้ช่วยรัฐมนตรี" ให้เป็นข้าราชการการเมือง และให้มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 40,000 บาท และค่าตำแหน่ง 10,000 บาท
Committee of Constitutional Amendment
เปิดชื่อกมธ. 45 คน พิจารณาร่าง #แก้รัฐธรรมนูญ รื่องระบบเลือกตั้ง หลายคน "หน้าซ้ำ" กับกมธ. #แก้รัฐธรรมนูญ ครั้งก่อน ที่ถูกคว่ำไป ยิ่งไปกว่านั้น มีสมาชิกรัฐสภาหลายคนที่เป็นกมธ. #แก้รัฐธรรมนูญ ทั้งสองชุด แถมเป็นกมธ. ถ่วงเวลา #แก้รัฐธรรมนูญ อีกด้วย
National Police Act Draft
24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาลงมติในวาระแรก "รับหลักการ" ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฯ ร่างกฎหมายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ “รีเซ็ต” กฎหมายตำรวจเดิม และกำหนดระบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม อันเป็นหนึ่งในแผนการ “ปฏิรูปประเทศ” ที่คสช. ตั้งเป้าหมายไว้
Public Fiscal 2565
2 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ “รับหลักการ” ร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 269 เสียง ไม่เห็นด้วย 201 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ตลอดการพิจารณาสามวัน มีส.ส. หลายคนที่อภิปรายไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งความไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตัดลดงบกระทรวงที่สำคัญ และประเด็นร้อนแรง #งบสถาบัน