Laws Monitoring

ปัญหาการกระทำความผิดอาญารุนแรงซ้ำ เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของสังคมไทย แม้จะมีมาตรการบางส่วนที่รับมือกับปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ครม. จึงเสนอร่างพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดซ้ำ เพื่ออุดช่องโหว่ปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย 
ncpo
15 ธันวาคม 2564 สภาผู้แทนราษฎร มีมติ “ไม่รับหลักการ” ร่างพ.ร.บ. #ปลดอาวุธคสช. จากภาคประชาชน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 162 เสียง ไม่เห็นด้วย 234 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 
bill to repeal NCPO's orders and decrees
8 ธ.ค. 2564 ร่างพ.ร.บ. #ปลดอาวุธคสช ซึ่งเสนอโดยประชาชนเข้าชื่อกัน 13,409 คน โดยส.ส. ส่วนใหญ่ที่อภิปรายร่างกฎหมายเป็นส.ส. จากพรรคฝ่ายค้าน มีส.ส. จากพรรคร่วมรัฐบาลเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่อภิปรายร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว คือ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย จากพรรคประชาธิปัตย์
bill to repeal NCPO's orders and decrees
8 ธันวาคม 2564 สภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณาร่างพ.ร.บ. #ปลดอาวุธคสช ซึ่งเสนอโดยประชาชนเข้าชื่อกัน 13,409 คน เพื่อให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งของ คสช. รวม 35 ฉบับ ที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย
Royal decree on digital platform
พ.ร.ฎ.แพลตฟอร์มดิจิทัลฯ บังคับบริษัทแพลตฟอร์มต้องแจ้งการทำธุรกิจให้กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) ทราบ และต้องแต่งตั้งตัวแทนในไทยโดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด
Where is the new contagious decree?
ครม.เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ….. เพื่อที่ต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก แต่จากการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีทื่เว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 17.00 กลับไม่พบรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพ.ร.ก.โรคติดต่อ ฉบับสำคัญ
drafted constitutions amendment chapter 2: the king
10 ส.ค. 2564 รศ. ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 พระมหากษัตริย์ สาระสำคัญ คือ การจัดตำแหน่งแห่งที่รวมไปถึงบทบาทและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ และจัดระบบงบประมาณสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติและองค์กรอื่นเข้ามาตรวจสอบได้
Local Participation
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยประชาชนมี พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รับรองสิทธินี้อยู่ อย่างไรก็ตาม สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแก้ไขใหม่ โดยให้สามารถเข้าชื่อออนไลน์และให้ อปท. สนับสนุนประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
หลัง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ได้ปลดล็อคให้ "พืชกระท่อม" ออกจากยาเสพติด จึงทำให้กระท่อมสามารถเพาะปลูก บริโภค หรือจำหน่าย ได้ แต่เพื่อให้มีมาตรการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเพื่อไม่ให้มีการบริโภคใบกระท่อมมากเกินสมควรอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะอย่างร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมขึ้นมา
Torture and enforced disappearance prevention act
สภาวะที่รัฐไม่มีกฎหมายภายในรับรองกรณีการซ้อมทรมานและอุ้มหาย กลายเป็นช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอำนาจยังคงลอยนวลพ้นผิด แต่ในที่สุดร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ ไม่ว่าจะที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี กรรมาธิการกฎหมายฯ พรรคประชาชาติ พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งหมดสี่ฉบับ ก็ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา โดยทั้งสี่ฉบับมีรายละเอียดต่างกัน