Laws Monitoring

medicine
ระหว่างหยิบยาเข้าปากแล้วดื่มน้ำตามมากๆ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ยานี้ถูกผลิตโดยใคร มีส่วนผสมอะไร เชื่อถือได้แค่ไหน และยานี้จะไปช่วยรักษาหรือทำให้อาการเรายิ่งแย่เกินเยียวยา... ร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรมนี้จึงไม่เพียงส่งผลกระทบแก่แวดวงผู้ประกอบอาชีพเภสัชกรเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงเราทุกคน
Land Act
ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้ต่อไปนี้ ทุกหลังคาเรือนจะต้องจ่ายภาษีให้แก่รัฐ iLaw ชวนมาทำความรู้จักกับภาษีตัวใหม่ ที่ไม่ใหม่เสียที่เดียวที่จะส่งผลสะเทือนในวงกว้าง และเป็นความหวังในการลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลภายใต้ คสช.  
Investment
ยามที่ สนช. พิจารณาและออกกฎหมายอย่างรวดเร็ว การแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมสนใจ โดยเฉพาะความหมายของ "คนต่างด้าว" ซึ่งแก้กันหลายรอบแล้ว เพราะผูกพันกับเรื่องเศรษฐกิจ การลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
Super star tax
รู้จักกับกฎหมาย "เก็บภาษีดารา" หรือชื่อจริงๆ ว่า พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยมาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มุ่งอุดช่องว่างการเลี่ยงภาษีโดยการตั้ง "คณะบุคคล" ขึ้นมาถือรายได้แทน
tax law
ร่างพ.ร.บ.แก้ไขประมวลรัษฎากร มาตรา 63 มีความน่าสนใจที่ สนช.พิจารณาร่างนี้ผ่านสามวาระรวดภายในวันเดียว ร่างนี้แก้ไขมาตรา 63 เพียงมาตราเดียว และผลของการแก้ไขก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิหน้าที่ในทางปฏิบัติมากนัก จึงอาจเป็นเหตุให้ผ่านได้อย่างรวดเร็ว
Privacy Act
สิทธิส่วนบุคคล เป็นสิทธิพื้นฐานทั่วไปของมนุษย์ที่ต้องได้รับความคุ้มครอง ในกรณีประเทศไทยไม่เคยมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองสิทธิในด้านนี้เป็นการเฉพาะมาก่อน ดังนั้นเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้หยิบยกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาจึงเป็นที่จับตาว่า หน้าตาของกฎหมายจะเป็นอย่างไร
National-Anti-Corruption-Commission-in-power
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ให้อำนาจองค์กรที่รักษาการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ สามารถยื่นเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายของตนเอง ล่าสุด ป.ป.ช.เสนอแก้ไขในหลายประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อทำให้ตนสามารถปราบคอร์รัปชั่นได้ดีขึ้น อย่างไรก็ดีร่างนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงในหลายประเด็น เขาเถียงอะไรกัน?
Legislative Process
เป็นที่รู้กันว่า สนช.มีหน้าที่ออกกฏหมาย แต่รู้กันหรือไม่ ใครสามารถเสนอร่างกฏหมายได้บ้าง เขาออกกฏหมายกันอย่างไร นอกจากนี้คนพวกนี้เขาคือใครมาจากไหนกันบ้าง?  
help NLA
iLaw ขอเชิญชวนเพื่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่สนช.มุ่งจะออกกฎหมาย เขียนบทความสรุป วิเคราะห์ร่างกฎหมายฉบับต่างๆ ที่ท่านสนใจส่งมาให้เรา ช่วยกันหน่อยๆ อย่าปล่อยให้ สนช.ทำอะไรก็ได้โดยไม่มีใครรู้ 
Traffic Act
ร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ... มีความต้องการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้นในการจัดการท้องถนน ประเด็นสำคัญคือร่างใหม่ให้อำนาจตำรวจส่งใบสั่งไปทางไปรษณีย์ และให้อำนาจตำรวจตรวจสอบผู้ขับขี่ที่ไม่ให้ความร่วมมือโดยสันนิษฐานว่าเมาได้ ร่างนี้อยู่ในการพิจารณาของสนช.ปี 2557