Laws Monitoring

Protection Buddhism Act
ความพยายามเสนอ ร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นหลังรัฐประหาร 2549 และต่อเนื่องถึงรัฐบาลหลังจากนั้นหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ หลังรัฐประหาร 2557 ร่างกฎหมายฉบับนี้กลับมาอีกครั้ง และเป็นกฎหมายฉบับต้นๆ ที่คณะรัฐประหารอนุมัติหลักการก่อนจะมี ครม. และ สนช.ด้วย  
CIVIL PROCEDURE CODE AMENDMENT
ปัจจุบันการยื่นคดีต่อศาลฎีกาเป็นระบบสิทธิ ซึ่งจะช่วยคุ้มครองคู่ความให้ได้รับความยุติธรรมโดยมีการตรวจสอบถึงสามชั้นศาล สำหรับการแก้ไข "ป.วิแพ่ง" เป็นระบบอนุญาตจะแก้ปัญหาเรื่องภาระคดีจำนวนมากที่จะต้องขึ้นศาลฎีกา การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้การตรวจสอบลดลง ดังนั้นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอาจได้รับผลกระทบ
Dr.Kanatip
ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับความมั่นคงดิจิทัล มีข้อถกเถียงหลายประการ การเก็บข้อมูลต้องขอความยินยอมก่อนหรือไม่? การทำงานของสื่อมวลชนควรได้รับการยกเว้นหรือไม่? จะสร้างสมดุลระหว่างการค้าขายกับการคุ้มครองอย่างไร? คุยกับรศ.ดร.คณาธิป ทองรวีวงศ์
Child porn
ร่างพ.ร.บ.ปราบปรามสิ่งยั่วยุเป็นหนึ่งใน "ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ" เพื่อป้องกันเด็กลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากข่าวพฤติกรรมน่าหวาดเสียว หรือพฤติกรรมที่ยั่วยุให้เกิดการเอาอย่าง ที่น่าสนใจคือเจ้าหน้าที่สามารถค้นบ้าน-ดักฟังได้ หากสงสัยว่ามีการกระทำผิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อถกเถียงว่าร่างพ.ร.บ.นี้จะปราบปรามสิ่งยั่วยุอย่างไร จึงจะไม่ละเมิดเสรีภาพของพลเมือง
mining bill
21 ต.ค. 2557 ครม.อนุมัติ หลักการร่าง พ.ร.บ.แร่ เสียงคัดค้านจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ก็ดังขึ้น ประชาชนในหลายพื้นที่เรียกร้อง ให้ชะลอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่ สนช. ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และรอสภาจากการเลือกตั้ง ขณะนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการกฤษฎีกา    
military court
ข้อเสนอแก้พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร ที่อยู่ใน สนช. ตอนนี้ เพิ่มเงินเดือนให้ตุลาการพระธรรมนูญและอัยการทหาร ปรับหลักการหลายอย่างให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และยังมีข้อถกเถียงเรื่องการให้ทหารสั่งขังผู้ต้องสงสัยโดยไม่ขอหมายศาลได้
Cyber bill set
กระแสคัดค้าน "ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล" ทำให้ผู้ร่างกฎหมายยืนยันว่าจะมีการแก้ไข และยังย้ำว่าร่างกฎหมายนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกในช่วงเวลานี้ ต่อประเด็นข้างต้น iLaw จึงขอนำประเด็นถกเถียงที่เกิดขึ้นมาตอบ เพื่อสร้างข้อถกเถียงใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของ "ชุดกฎหมายความมั่งคงดิจิทัล" ต่อไป
Group Prosecution
การละเมิดที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก หากทุกคนต้องฟ้องแยกกันเป็นสิบๆ คดีคงวุ่นวายมาก และคดีความคงจะรกโรงรกศาลไปหมด "การดำเนินคดีแบบกลุ่ม" จึงเป็นแนวคิดให้โจทก์เป็นตัวแทนฟ้องครั้งเดียว คนอื่นก็มีสิทธิได้ค่าเสียหายด้วย แต่แนวคิดนี้ก็ยังมีข้อน่ากังวลอยู่หลายประการ
Privacy Act
ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกเสนอสู่สนช.แล้วครั้งหนึ่ง แต่ถูกเสนอซ้ำอีกครั้งในชุด "กฎหมายความมั่นคงดิจิทัล" ซึ่งมีเนื้อหาเปลี่ยนไปมาก ใช้หลัก "แจ้งให้ทราบ" เมื่อเก็บข้อมูล โดยไม่ต้องขอความยินยอม ย้ายงานข้อมูลส่วนบุคคลมาอยู่ใต้สำนักงานความมั่นคงไซเบอร์ฯ
cyber security act
ร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ฯ เป็นหนึ่งใน "ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ" ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลการสื่อสารโดยไม่มีหมายศาล ทั้งไปรษณีย์ โทรเลข โทรสาร โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ และอาจส่งผลกระทบต่อบรรษัททั้งไทยและต่างชาติ เพราะเจ้าหน้าที่สามารถ “ขอความร่วมมือ” หรือสั่งให้บรรษัท กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการใดๆ ก็ได้