Laws Monitoring

NLA budget
หนึ่งปี สนช. ใช้เงินงบเฉียดสามร้อยล้าน เพื่อผ่านกฎหมาย 108 ฉบับ ซึ่งเฉลี่ยกฎหมายแต่ละฉบับของใช้เงินประมาณ “สองล้านห้าแสน” พ.ร.บ.การยางฯ ใช้เงินมากสุด และกฎหมายขึ้นเงินเดือนข้าราชการใช้เงินน้อยสุด นอกจากนี้ กฎหมาย ป.ป.ช. ใช้เงินค่าเบี้ยประชุมไปแล้ว "สามแสนบาท" แต่ถอนร่างออก และยังมีข้อครหามากมายเกี่ยวกับ สนช.
NLA 1Year Report 2/3
ตลอดหนึ่งปี สนช.พิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งไปแล้วอย่างน้อย 28 คน ใน 10 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นที่คัดเลือกและลงมติเอง หรือลงมติอย่างเดียว ส่วนการถอดถอนนั้น มีจำนวน 4 คน คือ อดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บุญทรง  เตริยาภิรมย์ และพวกอีก 2 คน 
Copyright Act 2015
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีการแก้ไขที่น่าสนใจ เช่น กำหนดให้การแฮกข้อมูลเพื่อเข้าถึงงานลิขสิทธิ์เป็นความผิด การเพิ่มโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ การให้สิทธินักแสดงระบุชื่อลงในงานที่แสดงและห้ามบิดเบือน ตัดทอน จนนักแสดงเสียชื่อเสียง
NLA appointment
นอกจากพิจารณาร่างกฎหมาย สนช.ยังทำหน้าที่แต่งตั้ง/ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของรัฐ สำหรับการแต่งตั้ง ปัจจุบัน สนช.ให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ไปแล้วจำนวนมากมีองค์กรอะไร? และใครได้รับตำแหน่งบ้าง?
Thammasart
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ - ขอนแก่น - สวนดุสิต ฉบับใหม่กำหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประกาศใช้แล้ว ย้อนดูประวัติศาสตร์ และบทเรียนเมื่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ออกนอกระบบ ค่าเรียนจะแพงขึ้นและรัฐจะประหยัดงบจริงหรือไม่
Appeal Court
สนช.กำลังพิจารณาร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ และร่างกฎหมายรวม 9 ฉบับ เพื่อจัดระบบอุทธรณ์คดีให้เป็นระบบเดียวและสอดคล้องกับการแก้ไขป.วิแพ่ง ให้อุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์เท่านั้น และคดีที่จะไปยังศาลฎีกาได้ต้องได้รับอนุญาตก่อน 
beggar
ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานฉบับใหม่ที่กำลังจะเข้าสู้สภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้ จะถูกนำมาใช้แทนร่างเดิมที่ใช้มานานกว่า 74 ปี โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจเช่น กำหนดนิยาม "ขอทาน" ชัดเจน, กำหนดให้ผู้ที่จะเล่นดนตรีในที่สาธารณะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อน เป็นต้น
Justice Found
กองทุนยุติธรรม เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพและช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ทว่า เมื่อเปรียบเทียบกับร่างฉบับประชาชนบางฉบับแล้ว ชวนให้ตั้งขอสงสัยว่าในทางปฎิบัติจะก่อให้เกิดปัญหาหรือเปล่า
ป่า
กว่า 25 ปีที่ร่างกฎหมายป่าชุมชนถูกผลักดันจากภาคประชาชน จนมาถึงปัจจุบันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หยิบยกร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาอีกครั้ง แต่ผลตอบรับจากภาคประชาชนกลับเป็นเสียงคัดค้าน ด้วยเหตุผลว่าร่างของ สปช. บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน 
แม้จะมีเสียงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ถอดหรือชะลอการพิจารณา "พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ" แต่ดูเหมือนว่าเสียงเหล่านั้นจะไร้ความหมาย เพราะกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านวาระ 3 ท่ามกลางข้อถกเถียงที่ยังไม่ได้รับแก้ไข เราจึงขอยกประเด็นเหล่านี้มาให้ทบทวนอีกครั้ง