Laws Monitoring

pregnant act
สนช.กำลังพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพราะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้น และนำไปสู่การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย ส่งผลต่อสังคมและเศรษฐกิจ ชวนมาทบทวนเนื้อหาของร่างกฎหมายดังกล่าวกับ จิตติมา ภาณุเตชะ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ จากมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 
Sarawut Pitiyasak
ผู้ช่วย รมว.ไอซีทีชี้แจงความคืบหน้าชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 8 ฉบับ ว่ามีหลายฉบับที่นำกลับมาทบทวนเพราะมีความเห็นต่างจากหลายฝ่าย แต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าออกกฎหมายให้เสร็จภายใน สนช. ชุดนี้ ขณะที่นักวิชาการนิติศาสตร์ยังคงแสดงความกังวลว่าชุดกฎหมายดังกล่าวจะกระทบสิทธิประชาชน
Sexuality Studies Association
สมาคมเพศวิถีศึกษาชำแหละกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายอุ้มบุญ, พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบปัญหาหลายข้อ ทั้งการละเมิดสิทธิเด็ก/ผู้หญิง/กลุ่มเพศทางเลือก การเขียนกฎหมายให้ตีความได้กว้างเกินไปจนอาจบังคับใช้ไม่ได้ผล
NCPO reconstruct 5 economy committee
ช่วงต้นของการยึดอำนาจของ คสช.ได้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยการออกประกาศ และคำสั่ง 5 ฉบับ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุน และพลังงาน โดยก่อนการรัฐประหาร คณะกรรมการเหล่านี้มีกฎหมายจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว
security business
ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ได้ผ่านการพิจารณาของ สนช. ไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม โดยมีสาระสำคัญ คือการกำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีความชัดเจนและเข้มงวดมากขึ้น
Child
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) กำหนดให้การส่งต่อ-ครอบครองสื่อลามกเด็กมีโทษจำคุกสูงสุด 5 และ 7 ปี ตามลำดับ ส่วนการค้า ผลิต เผยแพร่ มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
1 year NLA
ครบรอบ 1 ปีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำงานมา ประธาน สนช. เปิดเผยว่าพอใจผลงาน อย่างการพิจารณากฎหมาย 143 ฉบับ และยืนยันว่าจะทำงานไปจนมีรัฐสภาที่มาจาการเลือกตั้ง พร้อมปฏิเสธข้อครหาที่ว่า สนช. เป็นสภาตรายาง มีใบสั่ง ทำงานใต้ท็อปบูท
NLA 1 Year Report 1/3
หนึ่งปีที่ผ่านมา สนช.ทำหน้าที่หลักในการพิจารณากฎหมายโดยมีกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาถึง 130 ฉบับ ประกาศใช้แล้ว 108 ฉบับ เป็นกฎหมายที่ประชาชนเคยเสนอ 4 ฉบับ และยังมีกฎหมายที่สังคมถกเถียงมากกว่า 10 ฉบับ เช่น พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เรื่องการอุทธรณ์ฎีกา, กฎหมายอุ้มบุญ ฯลฯ
NLA budget
หนึ่งปี สนช. ใช้เงินงบเฉียดสามร้อยล้าน เพื่อผ่านกฎหมาย 108 ฉบับ ซึ่งเฉลี่ยกฎหมายแต่ละฉบับของใช้เงินประมาณ “สองล้านห้าแสน” พ.ร.บ.การยางฯ ใช้เงินมากสุด และกฎหมายขึ้นเงินเดือนข้าราชการใช้เงินน้อยสุด นอกจากนี้ กฎหมาย ป.ป.ช. ใช้เงินค่าเบี้ยประชุมไปแล้ว "สามแสนบาท" แต่ถอนร่างออก และยังมีข้อครหามากมายเกี่ยวกับ สนช.
NLA 1Year Report 2/3
ตลอดหนึ่งปี สนช.พิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งไปแล้วอย่างน้อย 28 คน ใน 10 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นที่คัดเลือกและลงมติเอง หรือลงมติอย่างเดียว ส่วนการถอดถอนนั้น มีจำนวน 4 คน คือ อดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บุญทรง  เตริยาภิรมย์ และพวกอีก 2 คน