Laws Monitoring

Vote ECC
12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.17 น. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 7 คน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมลับและลงคะแนนเสียงลับ โดยที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง กกต. จำนวน 5 คน และไม่เห็นชอบ จำนวน 2 คน  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดประชุมให้ความเห็นชอบผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ หลัง กกต. ชุดเก่าถูก 'เซ็ตซีโร่' หรือถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 แต่ตลอดกระบวนการสรรหา คสช. พยายามเข้ามามีบทบาทกับองค์กรอิสระ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอยู่หลายครั้ง
ร่างพ.ร.บ.ทั้ง 5 ฉบับ เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการตุลาการและกรรมการในองค์กรอิสระ โดยจ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระด้วย  ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 9 ธันวาคม 2557 เรื่อง การยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
สนช. เห็นชอบเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท ให้รัฐบาล คสช. - งบกลาโหมติดท็อป 5
7 มิถุนายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนัดพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตั้งวงเงินงบประมาณไว้สูงถึง 3 ล้านล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากวงเงินงบประมาณปี 2561 ประมาณ 1 แสนล้านบาท โดย สนช. มีมติรับหลักการ 197 เสียง งดออกเสียง 3 เสียงจากจำนวนผู้ร่วมประชุม 200 คน
anti-corruption logo
เพื่อปฏิรูปการปราบปรามทุจริต คสช. แก้กฎหมาย ป.ป.ช. ไปสามรอบ รอบแรกโดยออกเป็นประกาศ คสช. ส่วนอีกสองรอบผ่านทาง สนช. แต่สุดท้ายเมื่อปี 2560 ก็ต้องเขียนกฎหมาย ป.ป.ช. กันใหม่ทั้งฉบับตามรัฐธรรมนูญใหม่ สิ่งที่แก้ไขกันไปบางอย่างก็ยังเหลืออยู่ แต่บางอย่างกลับหายไปเลย
Military Income
สี่ปีภายใต้ คสช. สนช.ที่มีทหารอยู่ 145 อนุมัติ “ขึ้นเงินเดือนทหาร” สามครั้ง ท่ามกลางปัญหาอุปสรรคจากเศรษฐกิจ ที่พบว่า ประชาชนไม่พอใจผลงานและเป็นสิ่งที่อยากให้ คสช. เร่งแก้ไขมากที่สุด ไอลอว์ชวนจับตา สนช. ย้อนดูการอนุมัติขึ้นเงินเดือนทหารในแต่ละครั้ง 
ร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมฯ, กฎหมายชุมนุมสาธารณะ, เสรีภาพในการชุมนุม
ตลอดเกือบ 3 ปี ที่ผ่านมา การใช้กฎหมายชุมนุมนั้นมีประสิทธิภาพมาก เพราะกฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการลดทอนเสรีภาพของการชุมนุม ไม่ว่าจะเป็นการนำกฎหมายมาใช้เพื่อกดดันข่มขู่ นำมาใช้เพื่อจำกัดการชุมนุมล่วงหน้า และเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแทรกแซง การลงโทษ ผู้ที่ต้องการจะใช้เสรีภาพในการชุมนุมในยุคปัจจุบัน
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง, สนช., ประชานิยม, งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี
19 เมษายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งจะผลต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 โดยกฎหมายฉบับนี้มีหลักการสำคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ ห้ามประชานิยม ต้องมีแผนการคลังระยะปานกลาง และร้อยละ 20 ของเงินงบประมาณต้องตั้งเป็นงบลงทุน ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตั้งแต่โทษทางปกครองถึงส่ง ปปช. วินิจฉัย
The Court of Justice propose a darft of Anti-SLAPP law
17 เมษายน 2561 สุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรมออกมาเปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรมมีการเสนอเเก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อป้องกันการใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาโดยมีเจตนาไม่สุจริต โดยร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
NLA overturn NBTC candidates
ผลการประชุมลับเพื่อลงมติเลือก กรรมการ กสทช. ชุดใหม่ของ สนช. คือ ที่ประชุม สนช. ลงมติไม่เห็นชอบผู้สมัครกรรมการ กสทช. ทั้งหมด 14 คน การลงมติของ สนช. ครั้งนี้เท่ากับเป็นการคว่ำการคัดเลือกของ คณะกรรมการสรรหา กสทช. และจะต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่