Laws Monitoring

Cannabis Act
แม้จะมี พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ ที่อนุญาตให้ปลูกและใช้กัญชาในการรักษาคนป่วยได้ แต่การใช้กัญชาก็เป็นไปอย่าง 'กระจุกตัว' และมีข้อจำกัดแก่บรรดาแพทย์ทางเลือกว่า พวกเขาต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ทำให้การแปรรูปสารสกัดกัญชาเพื่อนำมารักษาโรคเป็นไปอย่างจำกัด และไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่สามารถใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคได้
surveillance laws
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เป็นกฎหมายหลักที่ให้อำนาจรัฐ "สอดส่อง" โลกออนไลน์ ซึ่งก็ให้อำนาจไว้มากมายแล้ว แต่เมื่อมีกฎหมายฉบับอื่นๆ ออกตามมา ก็ให้อำนาจเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 3 ฉบับ ในกรณีหนึ่งๆ เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐต้องการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ก็มีทางเลือกให้หยิบไปใช้ได้หลายช่องทาง 
เนื้อหาบทความดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก ดร.ภูมิ ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ให้เผยแพร่ได้ในฐานะความเห็นส่วนตัว ซึ่งทาง iLaw เห็นว่าบทความดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจ ตีความ ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เหลือเวลาอีก 24 วัน จะถึงวันเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 แต่ทว่า สนช. สภาแต่งตั้งของ คสช. ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในการเห็นชอบกฎหมาย ในขณะที่ภาคประชาชนเรียกร้องให้ สนช. ยุติการพิจารณากฎหมายเพื่อรอให้มีสภาที่มาจากการเลือกตั้ง รวมถึงรอให้บรรยากาศทางกาศเมืองอยู่ในสภาวะปกติเสียก่อน
27 กุมภาพันธ์ 2562 ภาคประชาชนเตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึกให้แก่ประธาน สนช. เรียกร้องให้ยุติการออกกฎหมายในช่วงเลือกตั้ง ฉะการพิจารณากฎหมายโดยขาดความรอบคอบ  ละเลยและปฏิเสธการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้กฎหมายหลายฉบับมีเนื้อหาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนในอนาคต
Rice Act
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติข้าว ท่ามกลางเสียงค้านประชาชนที่กังวลว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีเนื้อหาให้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุม และบังคับใช้กฎหมายมากเกินไป กลับกลายเป็นชาวนา โรงสี และผู้ส่งออกข้าวที่ได้รับผลกระทบแทน อีกทั้งยังอาจจะกระทบกับวิถีชีวิต และพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของไทยด้วย
26 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ ถูกบรรจุอยู่ในวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อีกครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 หาก สนช. เห็นชอบในวาระดังกล่าวกฎหมายฉบับนี้จะถูกประกาศใช้เป็นกฎหมาย แม้ร่างฉบับนี้จะถูกปรับแก้ไปแล้วหลายต่อหลายรอบ แต่ก็ยังคงมีปัญหาที่เสี่ยงจะถูกนำมาใช้ละเมิดสิทธิของประชาชนอยู่เหมือนเดิม
Daft of industry act
ร่าง พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ เปิดช่องให้มีการปลดล็อคโรงงานขนาดเล็กออกจากการควบคุม การตัดอำนาจกรมโรงงานเข้าไปควบคุมตรวจสอบ หรือ เปิดช่องเอกชนตรวจสอบโรงงานกันเอง-ช่วยกันเอง ซึ่งทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการลดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและชุมชน จนมีภาคประชาชนออกมาคัดค้าน
สนช. มีมติเห็นชอบ พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี ให้ใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งเปิดทาง'นายพลทหาร-ตำรวจ' มีสิทธิเทียบตำแหน่งอธิบดี และให้มีคณะกรรมการหนึ่งชุดทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดการเทียบตำแหน่ง
สนช. มีมติเห็นชอบ 'ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานจริยธรรม' โดยร่างกฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานจริยธรรม และเพื่อให้ประมวลจริยธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกันจึงต้องมีการออกกฎหมายนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำ กระบวนการรักษาจริยธรรม