Laws Monitoring

Emergency Decree postponed Prevention of Torture Act's enforcement
28 ก.พ. 2566 ส.ส. 100 คน เข้าชื่อกันเสนอต่อประธานสภา เพื่อส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่า พ.ร.ก. เลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.อุ้มหายฯ นั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 172 กำหนด
Emergency Decree postponed Prevention of Torture Act's enforcement
28 ก.พ. 2566 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีวาระพิจารณาอนุมัติพ.ร.ก. แก้ไขพ.ร.บ.ป้องกันทรมานอุ้มหายฯ ที่ครม. ออกมาเพื่อ “เลื่อน” การบังคับใช้พ.ร.บ.ป้องกันทรมานอุ้มหายฯ 4 มาตราที่เกี่ยวกับกลไกการป้องกันการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายออกไป 
senate disagree with constitutional referendum
21 ก.พ. 2566 ที่ประชุมวุฒิสภามีมติ “ไม่เห็นด้วย” กับการส่งให้ครม. จัดทำประชามติเพื่อถามประชาชนว่าสมควรจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ ด้วยคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 157 เสียง เห็นด้วย 12 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง เป็นอันว่าเรื่องดังกล่าวนั้นตกไป
Article 272 Repeal
8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมรัฐสภามีกำหนดพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เสนอโดยพรรคเพื่อไทย ให้ยกเลิกมาตรา 272 ประธานกดออดเพื่อนับองค์ประชุมก่อนลงคะแนนในญัตติ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่ง จึงทำให้ต้องปิดประชุม และพบว่ามี ส.ว. แจ้งลาประชุมสูงถึง 95 คน
Media ethics bill
7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมรัฐสภาร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. (ร่างพ.ร.บ. จริยธรรมสื่อฯ) ท้ายที่สุดก่อนการลงคะแนน เช็คองค์ประชุมแล้วไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ทำให้ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุม ส่วนร่างกฎหมายก็ต้องเลื่อนไปลงมติในวาระปกติของที่ประชุมรัฐสภาครั้งหน้า 
Media ethics bill
ร่างพ.ร.บ. จริยธรรมสื่อฯ เป็นความพยายามในการสร้างหลังพิงทางกฎหมายให้องค์กรสื่อและคนทำงานสื่อสามารถกำกับดูแลกันเองได้ แต่ก็ยังมีเครื่องหมายคำถามชิ้นโตถึงความอิสระของ "สภาวิชาชีพสื่อมวลชน" ที่รับเงินจากรัฐ รวมถึงการให้พื้นที่คนจากของค์กร "สื่อแบบดั้งเดิม" แต่ไม่มีพื้นที่สำหรับ "สื่อใหม่" ในภูมิทัศน์สื่อที่กำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
senate meeting
20 ธันวาคม 2565 วุฒิสภาเห็นชอบให้กมธ. ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาศึกษาญัตติขอให้สภามีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มีการออกเสียง ประชามติให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการ ขยายเวลาพิจารณาออกไปอีก 45 วัน
Media ethics bill
กลับมาอีกครั้งกับความพยายามควบคุมเนื้อหาในสื่อมวลชน โดยเวอร์ชั่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญหลายอย่าง เช่นการตัดตัวแทนรัฐออกไปจากกรรมการ แต่ก็ยังมีผู้กังขาว่าสภาวิชาชีพสื่อจะอิสระจริงหรือไม่ เนื่องจากยังต้องพึ่งพาเงินจากรัฐ รวมถึงประเด็นเรื่องการขาดการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะจาก "สื่อพลเมือง"
Constitutional amendments in numbers
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2565 รัฐสภาร่วมกันระหว่าง ส.ส. และ ส.ว. ต้องอภิปรายลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด ห้ายก รวมทั้งหมด 26 ข้อเสนอ รวมสถิติที่น่าสนใจในศึกการแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมา
เป็นเวลากว่า 180 วัน หรือ 6 เดือนแล้ว ที่ประเทศไทยต้องเจอกับภาวะ “สูญญากาศทางกฎหมาย” ในการควบคุมกัญชา เพราะนับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กัญชาก็ได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไม่ต่างจากพืชผักผลไม้ตามท้องตลาด