ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย

เมื่อ 18 ก.พ. 2553
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
ร่างพรบ.ยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย31.33 KB
แบบฟอร์มลงนามยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคง41.84 KB

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่ให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่รัฐมากเป็นพิเศษอยู่ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551

จากการศึกษาตัวบทกฎหมาย สภาพปัญหาในทางปฏิบัติ การพบปะพูดคุยกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน การรวบรวมความคิดเห็นจากเวทีต่างๆ การจัดงานเสวนา "อำนาจประชาชนพิชิตอำนาจรัฐ" และ "นิติรัฐแบบไทยๆ เมื่อความมั่นคงและสิทธิเสรีภาพถูกคุกคาม" พบข้อสรุปที่ตรงกัน ดังนี้
 
1. กฎหมายทั้งสามฉบับมีเนื้อหาที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง
2. กฎหมายทั้งสามฉบับตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ไม่ยอมรับเรื่องความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่สอดคล้องกับ
    การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. กฎหมายทั้งสามฉบับมีปัญหาทั้งในแง่ที่มา เนื้อหา ถ้อยคำในกฎหมาย องค์กรที่ใช้อำนาจ องค์กรที่ได้รับอำนาจ
    และอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มขึ้น
4. กฎหมายทั้งสามฉบับมีส่วนช่วยรักษาฐานอำนาจขององค์กรทางทหารให้ยังมีบทบาทในทางการเมือง
5. กฎหมายทั้งสามฉบับเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่งที่ผู้มีอำนาจหยิบมาใช้เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองปราบปราม
    ฝ่ายตรงข้าม
6. การประกาศใช้กฎหมายทั้งสามฉบับก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางร้ายแรง อยุติธรรม โดยเฉพาะใน
    สงครามยาเสพย์ติด และในสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
7. การประกาศใช้กฎหมายทั้งสามฉบับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สี่อำเภอในจังหวัดสงขลา และในสถานการณ์
    การชุมนุมทางการเมืองมีส่วนทำให้สถานการณ์ของปัญหารุนแรงยิ่งขึ้น
8. การประกาศใช้กฎหมายทั้งสามฉบับ ไม่เคยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เลย
 
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ilaw) จึงเสนอให้ดำเนินการยกเลิกกฎหมายทั้งสามฉบับดังกล่าว ด้วยวิธีการออกพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งมายกเลิก ชื่อว่า "พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย พ.ศ........" โดยอาศัยช่องทางการเสนอกฎหมายโดยประชาชนเข้าชื่อกันให้ครบ 10,000 ชื่อ
 
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว ร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งใน 10,000 รายชื่อ เพื่อดำเนินการผลักดันพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย พ.ศ........ ร่วมกัน ต่อไป
 
 
 
 

คุณสามารถ มีส่วนร่วมได้ โดยร่วมเป็นหนึ่งในหมื่นชื่อที่เสนอกฎหมาย

ขั้นตอนและวิธี

1. กรอกข้อมูลในแบบ ข..๑ ให้ครบถ้วน

2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และขีดคร่อมว่า

เพื่อเสนอร่างพ...ยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย พ..... 

3. แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและขีดคร่อมว่า

เพื่อเสนอร่างพ...ยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย.....

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง

ตู้ ปณ. 55 ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10321

ร่วมกันประชาสัมพันธ์ 

 
ออกแบบโดย ทศพล ประยูรสุข
(หากชอบภาพนี้ นำไปใช้ได้เลย!)
 

รายละเอียดเกี่ยวกับภาพ:
การใช้อำนาจที่เกินเลยโดยที่ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ เหมือนกับการสร้างกลุ่มควันรบกวนการดำรงชีวิตของประชาชน

โปสเตอร์นี้ออกแบบสำหรับประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเรื่อง อำนาจประชาชนพิชิตอำนาจรัฐ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 52 ออกแบบอย่างง่ายๆ ต้นทุนต่ำ เวลาที่ใช้ปิดบนฝาผนัง จะทำให้เป็นสามมิติ กลุ่มควันสีขาว บดบังข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องรับรู้ หากคนทั่วไปต้องการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น จะต้องเอามือมาเปิดกลุ่มควัน เปรียบกับชีวิตจริง หากเราไม่พอใจในสิ่งใด เราก็ต้องร่วมกันสร้างและแก้ไขให้สิ่งต่างๆ ดีขึ้น

หากคุณเป็นบล็อกเกอร์ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ สามารถเลือกแบนเนอร์ที่ต้องการ copy code html ในกล่องไปวางไว้ในเว็บได้เลย

  • ป้ายแบบที่ 1 - ขนาด 468×60 พิกเซล
  • ร่วมลงนาม ยกเลิกกฎหมาย 3 ฉบับ มั่นคงภายใน - กฎอัยการศึก - พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
  • ป้ายแบบที่ 2 - ขนาด 260×90 พิกเซล
  • ร่วมลงนาม ยกเลิกกฎหมาย 3 ฉบับ มั่นคงภายใน - กฎอัยการศึก - พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
  • ป้ายแบบที่ 3 - ขนาด 125×125 พิกเซล
  • ร่วมลงนาม ยกเลิกกฎหมาย 3 ฉบับ มั่นคงภายใน - กฎอัยการศึก - พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 

Comments

gina4cat's picture

คนที่เสนอให้ยกเลิกกม.มั่นคง นี่ สุดยอดของปญอ. จริงๆ 

ที่ไหนในโลกก้มีกม.มั่นคงทั้งนั้น ในโลกสากลก็มี เหตุไฉนจึงเสนอให้ยกเลิกกม.มั่นคง ถ้าบอกว่า มันเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ละเมิดศักดิ์ศรี ก็ต้องไปฟ้องศาลโลกให้ ทุกประเทศที่มีกม.มั่นคง ยกเลิกกม.ฉบับนี้ออกซะ ...เพราะถ้าในชาติปชต.ยังมีกม.มั่นคงแล้วไซรื ก็ต้องมีในทุกชาติ แต่การใช้กม.มั่นคง ของแต่ละชาติจะเหมือนกันหรือไม่ นั้นคือ คำตอบที่ต้องหา

 

โดยที่คนเสนอร่างกม.ยกเลิกนี้ ต้อง ไปถามกัดดาฟี่ และอัลกอฮิดะ ว่า ถ้าผมใช้กม.มั่นคงแบบคุณ เพื่อชาติ เพื่อควบคุม คนในชาติ จะเป็นผลดีไหมนะต่อปชต.ในโลกนี้

โยเย's picture

ไม่มีคำบรรยายใดๆ ต่อจากนี้  มีแต่

จิตวิญญาณของทหาร "ชาติ เกียรติ  วินัย  กล้าหาญ และอดทน"

ชาติจักอยู่  ถ้าเรารู้จักรักษา

ชาติพารา  จำต้องมาก่อนสิ่งใด

ชาติต้องเจ็บ  ก็ต้องเก็บศพกูไป

ชาติคงไว้  ให้ทุกหยาดเป็นราชพลี

เกียรติของคน  อยู่ที่ผลแห่งความหมาย

เกียรติละลาย  หากความหมาย มันมัวหมอง

เกียรตินักรบ อยู่ที่ศพ  ผู้ยึดครอง

เกียรติแซ่ซ้อง   ร้อยประกาศ  เพื่อชาติเรา

วินัยคน  อยู่ที่ผลแห่งความหวัง

วินัยยัง  ช่างดูสวย  ด้วยเข็มแข็ง

วินัยอยู่  ทัพก็อยู่  สู้เต็มแรง

วินัยแล้ง  แย้งบังคับ  ก็ทัพโจร

กล้าหาญไว้  เราเป็นไทย  ไม่ใช้ทาส

กล้าหาญวาด  แล้วประกาศ  ให้โลกเห็น

กล้าหาญอยู่  ที่จะสู้  แม้ยากเย็น

กล้าหาญเป็น  เน้นที่ชาติ  ราชบัลังก์

อดทนไว้  ทำหัวใจ  ให้เข้มแข็ง

อดทนแบ่ง  แหล่งความทุกข์  ที่รุมโหม

อดทนเหงา  แม้ความเศร้า  เข้าจู่โจม

อดทนโรม   รันต่อสู้  อยู่ยืนยง

 

โยเย's picture

พอดีผมจำได้คราวๆ ไม่ขับกล่อนแล้ว  กล่อนไม่ใช้กล่อมให้น้อง นวลนอนนะครับ  แต่นั้นเป็นจิตใจของทหารส่วนหนึ่ง   คนหลายคนเข้าใจหน้าที่ของทหาร  จริงหรือที่ พ.ร.บ.ความมั่นคงไปปิดกันสิทธิเสรีภาพ

หน้าที่ของกองทัพตามกฏหมาย  ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่รักษาความมั่นคงภายในภายนอกของประเทศ  ยังต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การที่ประชาชนในประเทศในแง่ของสัญชาติญาณหรืออุดมกาณ์หรืออคติ (คิด)

หากแม้ว่ายามใดที่ประเทศไทยเลือดไหนนอง หรือเหตุให้เชื่อว่าเกิดจากวิกฤติเกินกว่าความสามารถของประชาชนผู้สุจริตจะปกป้องชีวิตและประเทศชาติให้พ้นภัย  ความเป็นทหารไทยจักปรากฏ ประชาชนและประเทสชาติจะพึงกองทัพได้

มีหนังสืออยู่เล่มนึงผมอ่านผ่านๆตาเพราะแนวๆไปทาง เสื้อสีๆ เลยไม่ได้ยกมาอ่านให้บรรลุ เป็นต้นว่า ถ้านักการเมืองเป็นผู้ก่อวิกฤติจะให้ผู้ใดเป็นคนแก้  แน่นอนคนมีอำนาจย่อมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ กรณีนี้ผมขอให้ใช้สติไม่อยากให้ใช้อคติ

ถ้าเอาพ.ร.บ.ความมั่นคงออก ผมว่าเอาทหารออกจากประเทศไทยจะดีกว่านะครับ  เพราะถ้าไม่เอาออกไปกองทัพของพระราชา และกองทัพของประชาชนไงก็ต้องออกมาทำหน้าที่ปกป้องดูแลอธิปไตยของประเทศอยู่ดี

อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับ  เพราะถึงประชดประชันและท้าทาย  คือ

1. ผมเซ่งต้องออกตัวเองมาดูปัญหากับพวกปั่นหัวคนไทยเต็มทนแล้ว

2.ความเห็นเธอช่างทำลาย  ชาติ  สถาบันซะจริง  ทีมกฏหมายสากลโลก  ที่ พรรคเพื่อไทยบอกผมอยากให้มาไวๆ  จะได้เห็นเป็นรูปธรรมสักทีไม่ใช้เลอะเทอะและแทะอะไรแบบนี้

3.นักกฏหมายที่ไม่มีจิตสำนึก  ไม่ต่างอะไรกับสิ่งของ เพราะขัดต่อศิลธรรม จารีต ประเภณี  ก็คือขัดต่อพระศาสนา ฯ

4. ความเห็นคิดได้  แต่ต้องระวังความคิด เพราะความคิดเป็นอาวุธ ประเภท รอวันระเบิด ตอนนี้เริ่มมีอัตราเร่งแล้ว  (คีโม)

5. เรากับความคิดบรรพบุรุษต่างกันตรงไหน เพื่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  บรรพรุษไทยเรายังคิดหน้าที่สำคัญกว่าประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า  การเรียกร้องต่างๆนาๆ เพื่อสิทธิของคน  หรือ หมู แมว กา ไก่ เพียง "คนๆเดียว"

6.  การใดที่ใครทำให้ประเทศไทยวุ้นวาย  มันก็ต้องได้รับบาปเวรไป เพราะพระสยามเทววาธิราชมีจริง  และผมขอสาปเช่งใครก็ตามที่ทำให้ประเทศไทยเดือดร้อนมันผู้นั้นขอให้ ชาตินี้พิการเลย

         เหตุของการสบประมาทใครไม่รู้ต่อจากนี้ไป  ก็ให้จบไปเพียงเท่านี้เลย  และผมเองก็จะไม่มาเยือนเว๊ปไซต์แห่งเจ้าปัญหานี้อีกต่อไป  เพราะปัญหาเยอะซะจริง อยากได้โน้นได้นี่แต่ไม่ดูตัวเองเลยวันๆทำอะไรกันบ้างแล้วหรือยังให้ประชาชนสบายใจขึ้นมา  ทำบุญกันเป็นบ้างหรือยังไม่รู้  อุปชากันมาบ้างยังก็ไม่ทราบ  เอ้อผมถื่อว่ากำ

ผมว่ามันก็ดีแ้ล้วก็ไม่ดีน่ะครับ จริงอยู่ที่กฏอัยการศึกอาจจะริดรอนเสรีภาพจริง แต่ในมุมของประชาชนคนนึงผมว่ามันยังต้องมีเพราะว่าหากไม่มีกฏหมายตัวนี้เกิดการก่อการร้ายภายในประเทศ ก็จะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เลย(แบบนี้เสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองก็ออกมาเผาเมืองลั้ลล้า หรือไล่ยิงประชาชนผู้ไม่เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่ผิดกฏหมาย) และไม่มีกฏหมายใดๆที่จะรองรับประชาชนผู้ไม่เกี่ยวข้องได้เลย ยกตัวอย่างเช่นห้ามออกนอกบริเวณเคหะสถารหลัง 4 ทุ่มเพื่อความปลอดภัยข้อนี้ผมว่าริดรอนสิทธิ์ก็จริงแต่ในทาง กลับกันมันก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่ตัวบุคคล ผมอยากจะถามกลับไปมองง่ายๆแค่ว่า คนดีๆที่ไหนที่ไม่มีงานหรือทำงานดึกจะกลับบ้านเกิน 4 ทุ่ม ที่เหลือก็มีแต่นักเที่ยวหรือพวกท่องราตรี ดังนั้นผมขอไม่ร่วมลงทะเบียนด้วยหากแต่มาเสนอความคิดเห็นเฉยๆ

อยากจะบอกว่าเว็บไซน์นี้พลาดไปอย่างตรงที่ไม่มีกฏหมายให้ผู้สนใจลงทะเบียนได้อ่านแบบนี้เท่ากับปิดหูปิดตาแล้วพูดเอาอย่างเดียวว่ามันไม่ดีผมว่าเอามาให้โหลดอ่านแล้วชี้เป็นข้อๆว่ามันไม่ดียังไงยังจะดีกว่ามั้งครับ

กฎหมายต้องออกให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์อยู่แล้ว ปัญหาก็คือใช้ไม่ถูกสถานการณ์เท่านั้นล่ะ ดังนั้น จึงไม่ใช่ว่า ล้มกฎหมาย แต่เป็น ทำยังไงให้กฎหมายถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสม ถูกกาละเทศะ

ถ้ายกเลิกกฎหมายเหล่านี้แล้ว เดี๋ยวตอนบ้านเมืองเกิดจลาจลแล้วจะมาเรียกร้องให้รัฐเข้าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะ

อย่าพยายามอ้างว่ามีวิธีคุมสถานการณ์แบบอื่น ตั้งแต่มีปฏิวัติหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา ผมยังไม่เคยเห็นใครเสนอวิธีที่เห็นเป็นรูปธรรมเลย พูดแค่ วิธีประนีประนอม วิธีที่ไม่เสียเลือดเนื้อ วิธีฟังความเห็นของทุกฝ่าย (แล้วมันทำยังไงล่ะ ที่ว่ามามันเป็น concept ทั้งนั้น ไม่ใช่ method เลย)

โทษทีที่นอกเรื่องเยอะ ขอสรุปอีกรอบว่า ไม่เห็นด้วยที่จะให้รัฐบาลใช้กฎหมายเหล่านี้เพื่อกุมอำนาจ แต่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกทำให้ไม่มีกฎหมายรองรับหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นจริงๆ
yingcheep's picture
บางทีกฎหมายเหล่านี้ก็ไม่ได้เขียนวิธีที่ดีไว้ หรือกฎหมายอื่นก็รองรับได้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ แต่กฎหมายอื่นไม่ได้เขียนตัดความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐไว้

ถ้าเกิดจราจล ยังคงต้องเรียกร้องให้รัฐเข้าควบคุมสถานการณ์แน่นอน ด้วยอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่แล้ว ไม่ไ้ด้เรียกหาวิธีแบบอื่น ประนีประนอม หรืออะไร วิธีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดีนะ แต่ถ้าจะทำก็ยังทำได้ ด้วยอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ที่ไม่ได้ตัดความรับผิดของเจ้าหน้าที่

แต่ที่พูดมานี่ก็เห็นด้วยอยู่นะครับ มันมองได้หลายอย่าง
ผมว่าไอเดียมันเข้าท่าดี แต่ไม่น่าจะทำได้ และโดยหลักการมันขัดกัน เพราะที่มาของกฎหมายที่ขัดต่อเสรีภาพเหล่านี้ ไม่มาจากฝ่ายบริหาร (พรก.) ก็มาจากสภา (พรบ.) อยู่แล้ว ที่จะไปเรียกร้องให้ออกกฎหมายเพื่อยกเลิกกฎหมาย ก็ต้องกลับไปถามว่าแล้วทำไมสถาบันทั้งสองนั้นถึงได้ออกกฎหมายเช่นนั้นออกมา (1) ต้องถามด้วยมันไม่มีกลไกที่ checks and balances เลยหรือ (ผู้ตรวจการแผ่นดิน กสม. กฤษฎีกาฯ ศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ) (2) ถ้ามีกลไกตรวจสอบอยู่ แล้วทำไมกฎหมายที่มันละเมิดเสรีภาพประชาชนมันออกมาได้ แสดงว่ากลไก checks and balances เหล่านี้มันไม่ทำงานใช่ไหม (3) ถ้ากลไกตรวจสอบที่ชอบด้วยกฎหมายมันไม่ทำงาน ประชาชนก็ต้องหันไปในทางที่ “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” คือการดื้อแพ่ง (4)

ผมว่าออกกฎหมายให้เลิกกฎหมาย มันก็เหมือนกับการออกปากขอเสรีภาพจากเผด็จการดี ๆ นี่เอง
theniw's picture
ที่ Mark V11 พูดถึงว่าเหมือนออกปากขอเสรีภาพจากเผด็จการ เพราะสุดท้ายกลไกมันก็วนกลับไปที่กระบวนการซ้ำๆ เดิมใช่ไหม?

ตอนนี้หากไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย เราจะทำอะไรได้บ้าง ... เรื่องดื้อแพ่งมันก็เหมือนสภาพจำยอมที่ทำกันอยู่แล้วทุกวันนี้

ความจริงหากคิดถึงผลสำเร็จ การใช้วิํธีระดมชื่อเสนอกฎหมายเป็นวิธีที่ยากฉิบหายอีกวิธี เมื่อได้ชื่อครบกฎหมายก็ต้องวิ่งเข้าสองสภา กว่าจะไปถึงด่านนั้นได้ต้องเจอด่านมหาโหดอีกหลายด่าน

แต่การเลือกแนวทางแบบหมื่นชื่อโดยเฉพาะกับเรื่องความมั่นคงนี่ เพราะอย่างน้อยก็เป็นทางหนึ่งที่จะได้ผลักดันภายใต้ระบบ
"สุดท้ายกลไกมันก็วนกลับไปที่กระบวนการซ้ำๆ เดิมใช่ไหม?" เข้าใจถูกต้องแล้วครับ ผมหมายถึงอย่างนั้นจริง ๆ มันไม่ค่อยได้ประโยชน์

ผมว่ามันเหมือนเรื่องไก่กับไข่ไง อะไรมันเกิดก่อนกัน ปัญหาคือ กฎหมาย (กลไก) มันไม่มี? หรือว่ามีแต่ไม่ได้ใช้? หรือว่ามีแต่ใช้ยังไม่สุด? ผมมองว่าส่วนใหญ่เป็นข้อ 3 คือ “มีแต่ยังใช้ไม่สุด” การออกแรงเข็นกฎหมายใหม่มันอาจสร้าง euphoria ความกระหยิ่มยิ้มย่องได้ชั่วคราว (เหมือนกับนักการเมืองสัญญากับประชาชนว่าคุณคือพระเจ้า เพราะคุณมีอำนาจในวันเลือกตั้ง แต่เขาไม่ได้บอกว่าอำนาจมันมีเฉพาะวันนั้นเท่านั้น) ทำให้คนรู้สึกดีขึ้นเท่านั้น แท่มันเป็น lost cause นะ ผมว่า

เข้าใจในเจตนาดี แต่ลองซาวดน์เสียงก่อนรณรงค์ก็ได้นี่นา
iLaw's picture
สำหรับผู้ที่สนใจ รายละเอียดชองกฎหมายด้านความมั่นคงทั้งสามฉบับ ตัวร่างกฎหมาย ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://ilaw.or.th/node/273
yingcheep's picture
เห็นด้วยจังเลย กับความเห็นที่ว่า "สิทธิเสรีภาพบางประการ ควรจะถูกริดรอนได้บ้าง" แล้วในสถานการณ์แบบนี้การให้อำนาจเจ้าหน้าที่บางอย่างก็น่าจะจำเป็น ไม่ใช่อะไรก็เรียกร้องเสรีภพาร้อยเปอร์เซ็นต์

แต่ส่วนตัวผมว่าจะเซ็นต์กฎหมายฉบับนี้นะ เพราะกฎหมายความมั่นคงน่้ะ ทำร้ายผู้คนในภาคใต้รุนแรงมาก ตำรวจทหารนึกจะบุกจับ ซ้อม ขัง ใครเมื่อไรก็ได้ ทั้งคนร้ายทั้งคนดีโดนทั่วกัน นั่นไม่ใช่เสรีภาพที่ควรจะถูกจำกัดได้
แปลกที่ ก่อนที่จะมีการเสนอให้สังคมออนไลน์ได้ร่วมกันลงชื่อยกเลิกฯ แต่ไม่มีตัวพรบ.ให้อ่านเปรียบเทียบไว้สำหรับคนที่ไม่รู้กฎหมายได้ทำความเข้าใจบ้าง สงสัยคงต้องแนะนำให้เพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนกฎหมาย (รวมถึงตัวผมที่อ่านแบบผ่านๆ)ต้องหามาอ่านเองกันอีกแล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิเสรีภาพบางประการ ก็ควรจะถูกริดรอนได้บ้าง หากสถานการณ์บ้านเมืองยังคงเป็นแบบนี้อยู่ ยังไงในช่วงนี้ ผมว่ามีก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับ ยังไงแล้ว อ่านกันให้ดี ก่อนตัดสินใจแล้วกันฮะ
หรือว่ากลับกัน?

ที่สถานการณ์การเมืองมันเป็นแบบนี้ ก็เพราะกฎหมายแบบนี้แหละ

ดูกฎหมายทั้งสามฉบับ และสรุปข้อเปรียบเทียบ ที่
http://ilaw.or.th/node/273